Unang Markahan Modyul 3: Sukat Ng Pulso

1y ago
903 Views
165 Downloads
1.04 MB
23 Pages
Last View : Today
Last Download : 2m ago
Upload by : Madison Stoltz
Transcription

1MusikaUnang Markahan – Modyul 3:Sukat ng Pulso

Musika – Unang BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 3: Sukat ng PulsoUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroonng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upangmakuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala atmga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito aykinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat: Mary Jane M. TuboEditor: Maria Geraldine G. Lastra, Jaima J. PinedaTagasuri: Amador Cabalonga, Denis M. AgbayaniTagaguhit: July L. Dalimot, Rhean R. LintaoTagalapat: Rosalia P. GaoiranTagapamahala: Estela L. CariñoRhoda T. RazonOctavio V. CabasagRizalino G. CaronanRoderic B. GuinucayRodrigo V. PascuaMaria Christina A. AcostaAmador CabalongaMaria Geraldine G. LastraInilimbag sa Pilipinas ngDepartment of Education – Region IIOffice Address:Telefax:E-mail Address:Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao City, 3500(078) 304-3855; (078) [email protected]

1MusikaUnang Markahan – Modyul 3:Sukat ng Pulso

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Musika 1ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para saaraling Sukat ng Pulso.Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo,nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pampublikoat pampribadong institusyon upang gabayan ka, anggurong tagapagdaloy, upang matulungang makamit ngmag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng Kto12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnayang mag-aaral sa mapatnubay at malayang pagkatutona mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis atoras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaralupang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglohabang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ngpaunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitinang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan atitala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silangpamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito,inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mgagawaing nakapaloob sa modyul.ii

Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa Musika 1 ng AlternativeDelivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Sukat ng Pulso.Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyongpangangailangan. Layunin nitong matulungan ka saiyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhangoportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon nadapat mong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalamanmo ang mga dapat mongmatutuhan sa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikitanatin kung ano na angkaalaman mo sa aralin ngmodyul. Kung nakuha mo anglahat ng tamang sagot (100%),maaari mong laktawan angbahaging ito ng modyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay obalik-aral upang matulungankang maiugnay angkasalukuyang aralin sanaunang leksyon.iii

TuklasinSa bahaging ito, ang bagongaralin ay ipakikilala sa iyo samaraming paraan tulad ngisang kuwento, awitin, tula,pambukas na suliranin, gawaino isang sitwasyon.SuriinSa seksyong ito, bibigyan kang maikling pagtalakay saaralin. Layunin nitongmatulungan kangmaunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaingpara sa mapatnubay atmalayang pagsasanay upangmapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sapaksa. Maaari mong iwasto angmga sagot mo sa pagsasanaygamit ang susi sa pagwawastosa huling bahagi ng modyul.IsaisipNaglalaman ito ng mgakatanungan o pupunan angpatlang ng pangungusap otalata upang maproseso kunganong natutuhan mo mula saaralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaingmakatutulong sa iyo upangmaisalin ang bagong kaalamano kasanayan sa tunay nasitwasyon o realidad ng buhay.iv

TayahinIto ay gawain na naglalayongmatasa o masukat ang antas ngpagkatuto sa pagkamit ngnatutuhang kompetensi.KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay saiyong panibagong gawainupang pagyamanin ang iyongkaalaman o kasanayan sanatutuhang aralin.Susi saPagwawastoNaglalaman ito ng mga tamangsagot sa lahat ng mga gawainsa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahatng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ngmodyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sapaggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwaglalagyan ng anumang marka o sulat ang anumangbahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sapagsagot sa mga pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bagolumipat sa iba pang gawaing napapaloob samodyul.v

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin angbawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sapagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawastong mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta saiba pang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro otagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ngpagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mgagawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangangkonsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari karin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sanakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mgakasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Lagingitanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito,makararanas ka ng makahulugang pagkatuto atmakakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnayna mga kompetensi. Kaya mo ito!vi

AlaminAng mga tunog ay maaaring pangkatin sa 2s, 3s, at4s at ito’y maipapakita sa iba’t ibang kilos o galaw ngkatawan.Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito,inaasahang maipangkat sa dalawahan, tatluhan atapatan ang mga pulso.SubukinPag-aralan ang bawat sukat at iguhit angnawawalang hugis.1.2.3.Bilangin ang mga hugis sa bawat sukat sa itaas atsagutin ang mga sumusunod na katanungan.4. Ilan ang hugis sa bawat sukat sa unang bilang?5. Ilan ang hugis sa bawat sukat sa ikalawangbilang?6. Ilan ang hugis sa bawat sukat sa ikatlong bilang?1

Aralin1Sukat ng PulsoBalikanGamit ang tatlong kulay, pula, asul at dilaw. Anongpangalan ang may dalawang kumpas, tatlong kumpasat apat na kumpas? Kulayan ang sagot ayon sa gabaysa garitaJoselito2

TuklasinNasubukan mo na bang maligo sa ulan?Narinig mo ba ang tunog ng mga patak ng ulan sabubong ng inyong bahay?Bigkasin ang tunog ng ulan kasabay ngpagpalakpak. Tandaan na pumalakpak ng mas malakassa unang bilang.TAP1TAP2TAP13TAP2

SuriinAng PULSO ng musika ay maaaring pangkatin ngdalawahan (2), tatluhan (3) o apatang (4) sukat. AngMALAKAS NA PULSO sa bawat pangkat aymatatangpuan sa UNANG KUMPAS.GawainUmawit at KumilosHalina’t aralin ang awiting ”Tap, Tap, Ulan”.TAP, TAP, ULANTap, tap , tap, tapAy umuulanPumapatak,pumapataksa halamananAwitin ang “Tap, Tap, Ulan”. Sa bawat linya nito,sundan at gawin ang sumusunod na mga kilos:1. pagtapik sa lamesa2. pagmartsa3. pagpalakpak4

PagyamaninGawain 1Padyak sa Kanan, Padyak saKaliwaBigkasin angtugma habang nagmamartsa gabayang mga linyang patayo. Tandaan na ang padyak ngkanang paa ay ang unang kumpas. Bigyan ito ngmalakas na kumpas.Tayo Nang Magmartsa(Awiting Pasalita)Ni: Mary Jane M. TuboIIIIIIIsa, dalawa, tayo nang humanda.IIIIPadyak sa kanan, padyak sa kaliwa.IIIIIIIsa, dalawa, tayo nang magmartsa.5

1. Anong napansin mo sa galaw ng iyong mga paa?2. Ilang kumpas ang nababagay dito?3. Anong kumpas ang nababagay sa pagbaba ngkanang paa?4. Anong kumpas ang para sa kaliwang paa?5. Anong galaw ang binibigyan ng mas malakas nakumpas?Gawain 2Pulsong Ma-Diin ( )Pangkatin sa dalawahan and mga sumusunod napulso. Lagyan ng panandang diin ( ) ang malakas napulso. Halimbawa:1.2.3.6

Pumili ng tamang kilos ng katawan at ipakita angkahulugan ng bawat guhit sa ibaba. XX XXGawain 3Sukatin at TugtuginIpalakpak ang bawat guhit sa ibaba. Bigyan ng masmalakas na kumpas ang unang bilang.112231 2 3 4112231 2 3 47112231 2 3 4

Pangkatin ang mga larawan sa ibaba ayon sanakatalang bilang ng kumpas. Gumamit ng patayonglinya.234Masdan muli ang mga kumpas sa bahaging itaas.Pumili ng angkop na instrumentong pangmusika attugtugin ito ayon sa sukat na ibinigay.8

IsaisipAng mga tunog ay maaringpangkatin ng dalawahan(2’s),tatluhan (3’s) at apatan (4’s)sa pamamagitan ng pagguhit ngmas mahabang patayong linya obarline. Inilalagay ang bilang 2, 3 o4 sa unahan ng awit upang ipakitaang SUKAT nito.9

IsagawaPumili ng isa sa mga awiting natutunan sa modyul naito. Ipakita ang malakas at mahinang kumpas nito sapamamagitan ng tamang kilos ng katawan.TayahinKulayan ng pula ang bilog ng tamang sagot.1. Aling larawan ang may dalawahang bilang?a.b.c.10

2. Anong kumpas ang angkop gamitin sa ritmongito?a. dalawahanb. tatluhanc.apatan3. Anong larawan ang bubuo sa ritmong ito?a.b.c.4. Anong bahagi ng kumpas ang binibigyan ng diin?a. unab. pangalawac.pangatlo5. Anong kilos ang angkop sa dalawahang kumpas?a.lakadb.martsac.takbo11

Karagdagang GawainSukatin ang kasanayang iyong natutunan. Lagyanng bituin () ang angkop na kahon.KAYANGGAWINMGA KASANAYAN1. Nakikilala ang sukat ngawitin.2. Natutukoy ang malakasat mahinang kumpas ngawitin.3. Nakaaawit ng awitingmay sukat nadalawahan, tatluhan atapatan.4. Naigagalaw angkatawan ayon sa kumpasng awitin.12HINDI PAKAYA

13Isagawa – depende sa pagsasagawa ng bataTayahin – 1. a 2. c3. a4. a5. bKaragdagang Gawain – depende sa natutunanng bataPagyamaninGawain 3 PagyamaninGawain 4 1. 1. 2.2. 3.PagyamaninGawain 21. mabilis2. dalawahangkumpas3. unang kumpas4. ikalawangkumpas5. unang kumpas 3.Subukin1.I2.I3.IPagyamaninGawain 11.depende2.sa sagot3.ng mga4.bata5.4. dalawa5. tatlo6. Susi sa Pagwawasto

SanggunianRevised MELC for Music Grade 1K to 12 Teacher’s Guide in Music and Arts Grade 1K to 12 Learner’s Materials in Music and Arts Grade 114

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd ComplexMeralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985Email Address: [email protected] * [email protected]

Musika – Unang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 3: Sukat ng Pulso Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng kar