Unang Markahan Modyul 1: Kontemporaryong Isyu

1y ago
210 Views
23 Downloads
1.61 MB
35 Pages
Last View : Today
Last Download : 4m ago
Upload by : Javier Atchley
Transcription

10Araling PanlipunanUnang Markahan – Modyul 1:Kontemporaryong Isyu

Araling Panlipunan – Ikasampung BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan- Modyul 1: Kontemporaryong IsyuUnang Edisyon, 2020Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroonng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.”Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga itoupang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mgatagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban samodyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat:Benedicta B. SantosTagasuri:Francisco P. Casipit, Jr.Jose Gerardo R. GarciaElisa R. RanoyRey B. PascuaMaricel N. GuerreroMelchor E. OrpillaCynthia B. TablangEditor:Editha T. GironGina A. AmoyenRonald P. AlejoEvangeline A. CabacunganOrlando I. GuerreroEdgar L. PescadorEric O. CariňoRowena R. AbadTagaguhit:Richard B. IsidroTagalapat:Jestoni H. AmoresAldrin R. GomezMary Ann L. CabilanTagapamahala:Tolentino G. AquinoArlene A. NiroGina A. AmoyenEditha T. GironWilfredo E. SindayenRonald B. RadocOrlando I. GuerreroInilimbag sa Pilipinas ngDepartment of Education- Region IOffice Address: Flores St. Catbangen City of San San Fernando, La UnionTelefax: (072) 607- 8137/682-2324E-mail Address: [email protected]

10Araling PanlipunanUnang Markahan- Modyul 1:Kontemporaryong Isyu

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan 10 ng AlternativeDelivery Mode (ADM) Modyul 1 para sa araling Kontemporaryong Isyu!Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang, at sinuri ng mga edukadormula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurongtagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ngKurikulum ng K to 12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan, at pangekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay atmalayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis, at oras. Naglalayondin itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan- 21 siglohabang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaralkung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unladnila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito,inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawaang mga gawaing nakapaloob sa modyul.Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan 10 ng Alternative Delivery Mode(ADM) Modyul 1 ukol sa Kontemporaryong Isyu!Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon, at layunin. Sapamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan nggawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, aymay angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Angiyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitongmatulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitongmadulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaanAlaminSubukinBalikanSa bahaging ito, malalaman mo ang mgadapat mong matutuhan sa modyul.Sa pagsusulit na ito, makikita natin kungano na ang kaalaman mo sa aralin ngmodyul. Kung nakuha mo ang lahat ngtamang sagot (100%), maaari monglaktawan ang bahaging ito ng modyul.Ito ay maikling pagsasanay o balik-aralupang matulungan kang maiugnay angkasalukuyang aralin sa naunang leksyon.ii

TuklasinSuriinPagyamaninIsaisipIsagawaSa bahaging ito, ang bagong aralin ayipakikilala sa iyo sa maraming paraan tuladng isang kuwento, awitin, tula, pambukasna suliranin, Gawain, at isang sitwasyonSa seksyong ito, bibigyan ka ng maiklingpagtalakay sa aralin. Layunin nitongmatulungan kang maunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.Binubuo ito ng mga gawaing para samalayang pagsasanay upang mapagtibayang iyong pang-unawa at mga kasanayansa paksa. Maaari mong iwasto ang mgasagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sapagwawasto sa huling bahagi ng modyul.Naglalaman ito ng mga katanungan opupunan ang patlang ng pangungusap otalata upang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.Itoaynaglalamannggawaingmakatutulong sa iyo upang maisalin angbagong kaalaman o kasanayan sa tunayna sitwasyon o realidad ng buhay.TayahinIto ay gawain na naglalayong matasa omasukat ang antas ng pagkatuto sapagkamit ng natutuhang kompetensi.KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay sa iyongpanibagong gawain upang pagyamaninang iyong kaalaman o kasanayan sanatutuhang aralin.Susi sapagwawastoNaglalaman ito ng mga tamang sagot salahat ng mga gawain sa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang markao sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sapagsagot sa pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaingnapapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sapagwawasto ng mga kasagutan.iii

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa ibang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutinlahat ng pagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwagmag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ngtulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid, o sino man sa iyong mgakasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindika nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugangpagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay ng mga kompetensi.Kaya mo ito!iv

AlaminAng modyul na ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu. Sabahaging ito ay inaasahan na mas lalawak ang iyong kaalaman at pag-unawa tungkol sa mgasuliraning kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan.Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Ano-anong mga suliranin ang iyongnakikita? Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay? Paano tinutugunan ng inyongpamayanan ang mga isyu at hamong kinakaharap?Sa panimulang aralin na ito ay mauunawaan mo ang kahalagahan ng pag-aaral ngkontemporaryong isyu. Mahalagang maunawaan mo ito upang ikaw ay maging kabahagi ngpagkilos at pagtugon sa mga isyu at hamong ito.Sana matutuhan mo lahat ang mga aralin na inihanda para sa iyo. Ang Aralin 1 aytumutukoy sa mga Kontemporaryong Isyu. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa: Paksa 1: Konsepto ng Kontemporaryong Isyu Paksa 2: Kahalagahan ng Pag-aaral ng mga Kontemporaryong IsyuPinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyu. (MELC 1)Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong: nabibigyang kahulugan ang kontemporaryong isyu; natutukoy ang mga uri ng kontemporaryong isyu; nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ayon sa kasanayang natalakay; napahahalagahan ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu; at nakapagbibigay ng sariling mungkahi sa paglutas ng mga kontemporaryong isyu nakinakaharap ng kinabibilangang komunidad.1

SubukinBilang panimula, sagutan mo ang mga tanong sa ibaba upang mataya ang iyongkahandaan sa pag-aaral sa paksa. Ito ay makatutulong upang mawari mo ang nilalaman ngmodyul na ito.Gawain 1. Paunang PagtatayaBasahin at suriing mabuti ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot saiyong sagutang papel.1. Mga suliranin o pangyayaring gumagambala sa kalagayan ng ating pamayanan at sabansa.A. Isyung showbizC. KasaysayanB. Kontemporaryong IsyuD. Balita2. Kailan masasabing kontemporaryong isyu ang isang pangyayari?I. Nagaganap sa kasalukuyang panahon lamang.II. Walang epekto sa lipunan o mamamayan.III. Mahalaga at makabuluhan sa lipunang ginagalawan.IV. Nagaganap sa kasalukuyang panahon.A. I, II, IIIB. I, IVC. III, IVD. I, II, III, IV3. Ang isang pangyayari ay nagiging isyu kungA. kilalang tao ang mga kasangkotB. nilagay sa FacebookC. napag-uusapan at dahilan ng debateD. walang pumansin kaya nakalimutan na lamang4. Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng kontemporaryongisyu?A. Ito ay mga pangyayaring hindi naganap sa nakalipas na panahon at hindinakaaapekto sa kasalukuyan.B. Ito ay paksang napag-uusapan na nakaaapekto sa pamumuhay ng mga tao salipunan.C. Ito ay mga isyung may positibong epekto lamang at may malaking epekto sapamumuhay ng mga tao.D. Ito ay mga pangyayaring gumagambala at nagpapabago sa kalagayan ng atingpamayanan.5. May apat na uri ng kontemporaryong isyu, ang isyung panlipunan, pangkalakalan,pangkapaligiran, at pangkalusugan. Alin sa sumusunod ang nabibilang sa usapin sapandemya tulad ng COVID-19?A. Isyung panlipunanB. Isyung pangkapaligiranC. Isyung pangkalusuganD. Isyung pangkalakalan2

Para sa bilang 6, suriin ang larawan.6. Ipinakikita sa larawan ang pagpapaalala sa isang patakaran. Ang paglabag sapatakarang ito ay isang uri ng isyung?A. PanlipunanB. PangkalusuganC. PangkapaligiranD. Pangkalakalan7. Alin sa sumusunod na halimbawa ng print media ang hindi kabilang?A. magazineB. journalC. internetD. komiks8. Ano ang kahalagahan ng kamalayan sa kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig?I. Nakatutulong sa paglinang ng kritikal at malawakang kaisipan.II. Lalawak din ang koneksiyon ng “sarili” sa lipunan.III. Mapalawak ang pundasyon ng kaalaman.IV. Paggalang sa iba’t ibang paniniwala.A. I,II,IIIB. IC. I,II,III,IVD. I,II9. Alin sa sumusunod ang kasanayan na dapat taglayin sa pag-aaral ngkontemporaryong isyu?I. Natutukoy ang katotohanan at opinyon.II. Huwag ilahad ang kabutihan at di-kabutihan ng isang bagay.III. Pagkilala sa mga sanggunian.IV. Pagbuo ng opinyon at ugnayan.A. IB. I, IIC. I, III, IVD. II, III10. Ito ay mga mahahalagang pangyayari sa loob ng bansa na may malawakang epektosa iba’t ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan,at ekonomiya.A. Isyung PangkalusuganB. Isyung PangkalakalanC. Isyung PanlipunanD. Isyung Pangkapaligiran3

11. Ito’y mga suliraning may kinalaman sa kapaligiran at pangkalahatang kaligtasan ngmamamayan.A. Isyung PangkalusuganB. Isyung PangkalakalanC. Isyung PanlipunanD. Isyung Pangkapaligiran12. Mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo.A. Isyung PangkapaligiranB. Isyung PangkalakalanC. Isyung PanlipunanD. Isyung Pangkapaligiran13. Bakit mahalagang magkaroon ka ng malawak na kaalaman sa mga isyu at hamongpanlipunan?I. Upang maunawaan ang mga sanhi at bunga nito sa lipunan.II. Upang maging aktibong bahagi ng mga programa at polisiya.III. Para sa pagkamit ng ganap na transpormasyon ng tao lamang.IV. Maunawaan na pili lamang ang dapat makibahagi sa pagpapaunlad ng bansa.A. I, III, IVB. I, IIIC. II, IVD. I, II14. Ang isang isyu ay maaaring pag-aralan sa pamamagitan ng pagsusuri ng ilangbahagi nito, alin sa sumusunod ang kabilang dito?I. uriII. sanggunianIII. kahalagahanIV. epektoA. I, II, IIIB. I, IIIC. I, IVD. I, II, III, IV15. Sa pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, nalilinang ang pagiging mabutingmamamayan. Alin sa sumusunod na pahayag ang sakop nito?I. Aktibong pagganap sa mga gawain.II. Damdaming makabayan.III. Koneksiyon ng lipunan sa sarili.IV. Kakayahan sa pagsisiyasat at pagsusuriA. IB. I, IIC. I, II, III4D. I, II, III, IV

Aralin1Konsepto ngKontemporaryong IsyuNakababahala ang panahon natin sa ngayon. Maraming isyu, hamon, at suliraningkinakaharap ang ating bansa. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Mga ito aykagagawan ng tao at mga pangyayaring bunga ng agham at makabagong teknolohiya nanagiging sanhi ng pagka-abuso sa kalikasan. Nagdudulot din ang mga ito sa pagbabago saating kapaligiran. Sa pamamagitan ng modyul na ito, inaasahang iyong matatanto angkahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu. Ang mga kaalaman na iyongmatututuhan ay makatutulong sa iyo upang higit mong maunawaan ang mga pangyayari salipunang iyong kinabibilangan.BalikanSa bahaging ito, iyong babalikan ang mga dating kaalaman at pag-unawa tungkolsa mga katangian ng isyu. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtupad sa gawain nanasa ibaba.Gawain 2. Headline-Suri:Pumili sa mga larawan ng headline at sagutin ang mga pamprosesong tanong saibaba. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel.Unang LarawanPhilippines elects first transgender woman to congressBy Robert Sawatzky, for CNNUpdated 0155 GMT (0955 HKT) May 11, 2016Geraldine Roman waves to supporters while campaigning in Bataan province, April 30, 2016.Sanggunian: Sawatzky, 2016). cnn.com. Retrieved February 10, 20175

Ikalawang LarawanDOLE order ending contractualization expected in FebruaryLabor Secretary Silvestre Bello III wants to sign the department order on Valentine'sDay, February 14NO TO ENDO. Workers belonging to the Nagkaisa Coalition march to Mendiola in Manila onJanuary 4, 2016 to call on the government to end the practice of contractualization. File photo byMartin San Diego/RapplerSanggunian: Pasion, 2017. Rappler.com. Retrieved February 10, 2017Pamprosesong Tanong1. Tungkol saan ang napiling headline?2. Maituturing mo bang isyu ito? Bakit?3. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng isyu?Magaling! Isa itong patunay na may alam ka na sa mga isyung nangyayari sa atinglipunan. Alam mo rin na may bahagi kang dapat gampanan sa pagharap ng mga isyung ito.Bilang paghahanda sa susunod na aralin, iyong pagtuonan ng pansin ang susunod na gawainna tutuklas sa iyong kaalaman tungkol sa modyul na ito.TuklasinGawain 3. Halo-Letra:Gamit ang mga pinaghalo-halong letra, tukuyin ang mga konsepto at salitanginilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel.1. Paniniwala sa pagkakaiba-iba ng lahi, at ang katangian at pisikal na anyo ay nababataysa lahi ng isang tao.R SIA S O M6

2. Ito ay sinadyang kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkato ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal.EOTIRRSOM2. Isang kondisyon ng katawan na kulang sa bitamina o maling pagpili ng pagkain.AULRMNNTISYO3. Tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang makaikotang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa.GOSLBSAILAOYN4. Pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases nanagpapainit sa mundo.CCEETMAILGAH‘NPamprosesong Tanong:1. Anong mga konsepto ang iyong nabuo?2. Patungkol saan ang mga ito?3. Bakit ito nagaganap?SuriinMatapos matiyak ang iyong inisyal na kaalaman tungkol sa aralin, ngayon naman aylilinangin at palalawakin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto na inihanda upangmaging batayan mo ng impormasyon. Ang pinakatiyak na layunin ng bahaging ito aymatututuhan mo ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga kontemporaryong isyu.Simulan mo na ang paglalakbay tungo sa iyong pagkatuto! Patunayan ang iyongkahusayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawaing inilaan para sa iyo.Paksa 1: Konsepto ng Kontemporaryong IsyuBilang panimula, mainam na iyong maintindihan kung ano ang kahulugan ngkontemporaryong isyu. Ano nga ba ang kontemporaryong isyu? Upang higit mongmaintindihan, iyong unawain ang dalawang mahahalagang salitang napapaloob dito, angsalitang kontemporaryo at isyu.Ang salitang “kontemporaryo” ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan namaaaring nakaaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang napapanahonna nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng mga tao. Maaari rin itong mga pangyayaringnaganap sa nakalipas na nakaaapekto hanggang ngayon sa lipunan.7

Ang salitang “isyu” naman ay mga pangyayari, suliranin, o paksa na napag-uusapanat maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positiboo negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan.Base sa mga nabanggit, ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa anumangpangayayari, paksa, tema, opinion, o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon.Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mgamamamayan. Maaaring ito’y naganap o umiral sa nakalipas na panahon ngunit nananatilinglitaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakangepekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan.Upang higit mong maintindihan ang kontemporaryong isyu, iyong pagtuonan ng pansinang nararanasan nating pandemya ngayon, ang COVID- 19. Isa itong kontemporaryong isyudahil ito ay nangyayari sa kasalukuyan at may malaking epekto sa buhay ng mga tao atmaging sa ekonomiya ng ating bansa. Kapansin–pansin ang pagkaabala ng ating bansa atng buong mundo sa pananalakay ng COVID-19. Binago nito ang pamumuhay nating normal.Ito ang nagdala sa tinatawag nating new normal, kung saan apektado ang lahat ng larangansa buhay. Napakalawak na kontemporaryong isyu ang pandemic COVID 19. Ito aymaituturing na isyung may maramihang mukha sa dahilang pasok ito sa iba’t ibang uri angkontemporaryong isyu. Tandaan mo na saklaw ng kontemporaryong isyu ang lahat ng mgapaksa na tatalakayin at iyong pag-aaralan mula quarter 1 hanggang 4 .Uri ng Kontemporaryong kalusuganPangkapaligiran1. Kontemporaryong Isyung Panlipunan- ito ay mga isyu o mahahalagang pangyayarina may malaking epekto sa iba’’t ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan,paaralan, pamahalaan, at ekonomiya. Halimbawa: pag-aasawa ng mga may parehongkasarian (same sex marriage), terorismo, rasismo, halalan, kahirapan2. Kontemporaryong Isyung Pangkalusugan – ito ay mga isyu na may kaugnayan sakalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa lipunan.Halimbawa: COVID-19, sobrang katabaan, malnutrisyon, Drug Addiction, HIV / AIDS3. Kontemporaryong Isyung Pangkapaligiran – ay tumutukoy sa mga isyung maykinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit saating kalikasan.Halimbawa: global warming, paglindol, baha, bagyo, El Niño, at La Niña8

4. Kontemporaryong Pangkalakalan -mga suliraning may kinalaman sa globalisasyonat negosyo, kasama dito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya.Halimbawa: import/export, online shopping, free trade, samahang pandaigdiganSaan ka nga ba makakasipi ng mga Isyu?Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon tungkolsa mga kontemporaryong isyu. Kabilang dito ang radyo, telebisyon, internet, social media, atmga nakalathalang materyal tulad ng pahayagan, flyers at magasin. Narito ang iba’t ibang uring media: Print MediaHalimbawa: komiks, magazine, diyaryoVisual MediaHalimbawa: balita, pelikula, dokyumentaryoOnline MediaHalimbawa: facebook, online blogs, websiteGawain 4. TAPAT-TAPAT! DAPAT!Maglista ng mga isyu na iyong nalalaman na maaaring nangyayari sa iyong komunidadat itapat ang mga ito ayon sa t

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan- Modyul 1: Kontemporaryong Isyu Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng kar