Shtwpia Botuese SHBLSH E RE

1y ago
65 Views
2 Downloads
340.77 KB
22 Pages
Last View : Today
Last Download : 1m ago
Upload by : Nadine Tse
Transcription

Shtëpia Botuese: SHBLSH E REPlani mësimor:Fizika 11 me zgjedhje të detyruarViti shkollor 2010 – 2011Lënda : Fizika 11Me zgjedhje të detyruarPlani mësimor bazohet në kurrikulën e miratuar nga MASHLibri Fizika 11 me zgjedhje të detyruar është hartuar në përputhje të plotë me kurrikulën e miratuar nga MASH.Plani mësimor. Objektivat. Detajimi i mëtejshëm i objektivave.Linja 1KërkimifizikOrë mësimiObjektiva të përgjithshëmSynime të përgjithshmeNë përfundim të kësaj linje nxënësi/ja duhet:- Të idendifikojë problemin apo dukurinë që ai do tëstudiojë dhe duhet ta formulojë atë.- Të shtrojnë pyetje në grup dhe të formulojë të paktëndy hipoteza për zgjidhjen e problemit apo dukurisë qëai studion.- Të propozojë së bashku me grupin, eksperimentet meanën e të cilave do të verifikojë drejtësinë e hipotezavetë ngritura.- Të kryejë eksperimetet dhe matjet përkatëse dhe tëregjistrojë të dhënat e mara nga eksperimentet.Të bëjë njehsime dhe analizën e të dhënave.- Të konfirmojë hipotezën e drejtë dhe të hedhë poshtëhipotezat e gabuara.- Të nxjerrë përfundimet e kërkimit, studimit dhe t’iformulojë ato në formën e një ligji apo teorie.Synimi i kësaj linje është që të aftësohennxënësit për realizuar vetë një kërkimshkencor në fizikë. Fillimisht synohet tëjepen në mënyrë të përmbledhur etapatkryesore të kërkimit (studimit) të një dukurieapo ligjësie fizike. Më pas ato përdoren nëraste konkrete tipike nga praktika epërditshme. Në këtë bllok jepen shembujkërkimesh shkencore nga kinematika,dinamika, gravitacioni, nxehtësia, elektricitetietj., të cilët përbëjnë një bazë të mjaftueshmepër të ndezur debatin shkencor mes grupeve tënxënësve.Nxënësit duhet të aftësohen që të jenë nëgjendje të bëjnë hipoteza për një problemshkencor fizik që kanë identifikuar vetë ose nëgrup. Pasi formulojnë hipotezën ata duhet tëjapin argumente shkencore pro dhe kundër1

tyre. Të ideojnë dhe zhvillojnë eksperimente,të mbledhin dhe analizojnë të dhënat e marranga eksperimentet dhe të përcaktojnë lidhjetndërmjet madhësive që ata po studiojnë. Mëpas, pasi binden për drejtësinë e hipotezës sëtyre ata duhet të formulojnë përfundimet ekërkimit dhe t‘i deklarojnë ato.Kreu 1Titulli i mësimitOrë mësimiObjektivat për çdo temë mësimoreDetajimi i mëtejshëm i objektivaveKërkimishkencor nëfizikë.( 5 orë )1.1 Kërkimishkencor nëfizikë1Nxënësi / ja duhet:Nxënësi\ ja duhet:- Të dijë që kërkimi shkencor në fizikërealizohet nëpërmjet:1.Soditjes së gjallë apo vrojtimit,2.Hipotezave,3.Eksperimentit,4. Përgjithësimit teorik,5.Vërtetimit në praktikë.- Të dijë që ligjet fizike shprehin lidhjenndërmjet madhësive fizike, që formulohen meanën e relacioneve matematike.- Të dijë që disa ligje të rëndësishme fizikepërbëjnë së bashku një teori shkencore, e cilapërshkruan një numër të madh dukurishfizike.21.2 Historiku izbulimeve nëfizikë. Lidhja efizikës meshkencat e tjera1Të tregojë disa nga zbulimet e rëndësishme nëfizikë.Të shpjegojë, me shembuj, lidhjen e fizikës meshkencat e tjera, me zhvillimin e teknologjisë.31.3 Metodika ekërkimitshkencor1Të identifikojë hapat e kërkimit shkencor nëfizikë.Të shpjegojë si realizohet një kërkim shkencorTë tregojë si realizohet kërkimi shkencor nëfizikë.Të tregojë disa nga periudhat nëpër të cilat kakaluar kërkimi shkencor.Nxënësi/ ja duhet:- Të dijë hapat bazë të kërkimit shkencor nëfizikë.1.Përcaktimi dhe deklarimi i problemit të2

nëpërmjet zbatimit të hapave të tij.41.4 Zgjidhjedetyrash1kërkimit.2.Mbledhja e informacionit të vlefshëm përkërkimin.3. Krijimi i hipotezave4. Ideimi dhe realizimi i eksperimenteve.5. Analiza e të dhënave.6. Nxjerrja e përfundimeve dhe formulimi ityre.Të zbatojë hapat e kërkimit shkencor në studimine një dukurie fizike.Të mbledhë informacion rreth një dukurie tëidentifikuar.Të eksperimentojë për të provuar hipotezën e tij.Të përdorë rezultatet e marra nga matjet për tëshprehur lidhjet ndërmjet madhësive që lidhen medukurinë që studiohet.- Të bëjë analizën e të dhënave- Të nxjerrë përfundimet e kërkimit dhe ta formulojëatë në formën e një ligji apo teorie.5Linja 2Energjia dhetransformimete saj.1.5 Përsëritje1Orë mësimi( 15 orë )Objektiva të përgjithshëmSynime të përgjithshmeNë përfundim të kësaj linje nxënësi/ja duhet tëformulojë kuptimin fizik:- Të fluidit ideal dhe real.- Të ekuacionit të vijueshmërisë- Të ekuacionit të Bernulit.-Të viskozitetit të lëngjeve dhe gazeve- Të rrjedhjes turbulente.- Të rezistencës frontale- Të formës aerodinamike të trupave.3

- Të efektit Magnus.Kreu 2Titulli i mësimitOrë mësimiObjektivat për cdo temë mësimoreZgjerim përfluidët nëlëvizje( 15 orë )2.1 Fluidët ideal.Shtypja hidrostatike172.2 Rrjedhja eqëndrueshme.Ekuacioni ivijueshmërisë sëfluidit1·Të dallojë rrjedhjen laminare nga rrjedhjaturbulente.·Të përcaktojë ekuacionin e vijueshmërisë sëfluidit.·Të interpretojë lidhjen ndërmjet shpejtësisë sëfluidit dhe seksionit të tubit.82.3 Ekuacioni iBernulit1- Të nxjerrë ekuacionin e Bernulit dukeshfrytëzuar teoremën e ndryshimit të energjisëmekanike të sistemit.·Të shkruajë ekuacionin e Bernulit.Nxënësi/ ja duhet:·Të përcaktojë vetitë e fluidit real.·Të shpjegojë lidhjen ndërmjet shtypjeshidrostatike, dendësisë dhe thellësisë së lëngut.·Të njehsojë shtypjen hidrostatike në një pikë tëlëngut.Detajimi i mëtejshëm i objektivaveNxënësi / ja duhet:- Të dijë që fluidët idealë nuk ngjeshen dheju mungojnë forcat e fërkimit të brendëshëm.- Të dijë që fluidët realë nuk rrjedhin njësojpër shkak të viskozitetit, i cili varet ngaforcat e fërkimit të brendëshëm të tyre.- Të përcaktojë që shtypja hidrostatike nëthellësi të një lëngu njesohet me formulën:p dghku d është dendësia e lëngut dhe h thellësia etij.- Të dijë që kur shpejtësia në çdo pikë tëfluidit nuk ndryshon me kalimin e kohësrrjedhja e tij është laminare.- Të nxjerrin ekuacionin e vijueshmërisësë fluidit:v1/ v2 S1 / S2ku v1 dhe v2 janë shpejtësitë e fluidit dheS1 dhe S2 sipërfaqet përkatëse të prerjestërthore të enës ku rrjedh fluidi.- Të dijë që prurja është madhësia qëshpreh vëllimin e fluidit që zhvendoset nëtub gjatë njësisë së kohës.Q vS- Të dijë që ekuacioni i Bernulit:p1 dgh1 dv12/ 2 kostanteshpreh ligjin e ruajtjes së energjisë përrrjedhjen stacionare të fluidit ideal.4

·Të shpegojë ekuacionin e Bernulit në bazë tëligjit të ruajtjes së energjisë mekanike- Të dijë që në ekuacionin e Bernulit termip dgh quhet shtypje satatike, kursetermi dv2/ 2 quhet shtypje dinamike.- Të dijnë që në çdo pikë të fluidit idealshuma e shtypjes statike me atë dinamikeështë madhësi konstante.- Të tregojë që kur shpejtësia e rrjedhjes sëqëndrueshme të një fluidi rritet, shtypja statikee tij zvogëlohet dhe anasjelltas (parimiVenturi) p dv2/2 konstante- Të dijë ç’është efekti thithës i rrymës. Kurseksioni i tubit zvogëlohet shumë , shtypjastatike e fluidit zvogëlohet, mund të bëhet mëe vogël se shtypja atmosferike.- Të shpjegojë pse nëpërmjet gypit Pito matetshtypja e plotë e fluidit.92.4. ParimiVenturi. Matja eshpejtësisë sëfluidëve. GypiPito1·Të tregojë lidhjen ndërmjet shpejtësisë dhe shtypjes(parimi Venturi).·Të zbatojë ekuacionin e Bernulit për shpjegimin edukurive fizike.·Të përshkruajë aparatin që shërben për matjen eshpejtësisë së fluidit.102.5 Zgjidhjedetyrash1112.6 Zbatime tëekuacionit tëBernulit1·Të zbatojë ekuacionin e vijueshmërisë dhe atë tëBernulit, për gjetjen e shpejtësisë dhe të shtypjes sëfluidëve, që rrjedhin në tuba.·Të tregojë shembuj të zbatimit në praktikë tëekuacionit të Bernulit.·Të shpjegojë punën e sprucatorit, pompave thithëse,rralluese dhe qarkulluese, zemrës duke shfrytëzuarekuacionin e Bernulit dhe parimin Venturi.- Të shpjegojë efektin thithës të oxhakut.122.7. Fluidët realë.Viskoziteti1Të shpjegojë si lind te fluidët realë forcarezistente dhe nga se varet ajo.Të shpegojë pse me rritjen e temperaturës,viskoziteti te lëngjet zvogëlohet, kurse te gazetrritet.-Të jetë i aftë të gjejë shembuj nga jeta epërditshme dhe praktika, ku zbatohet ligji iBernulit.- Të dijë që për shkak të forcave të fërkimit qëushtrohen ndërmjet shtresave të fluidit,shpejtësia e rrjedhjes së tyre është endryshme.Të tregojë që shtresat që ndodhen më afërboshtit të tubit kanë shpejtësi më të madhesesa ato që ndodhen më afër faqeve të tubit.5

- Të dijë që në sistemin SI njësia matëse evizkozitetit është puazel ( 1Pl 1Ns/m2 )132.8. Rrjedhjaturbulente.Rrjedhja elëngjeve realë nëtuba1Të dallojë rrjedhjen laminare nga ajo turbulente efluidëve.Të shpjegojë pse kur në tub rrjedh një fluid real, nëskajet e tubit duhet mbajtur një diferencë shtypjeje.- Të dijë që në rrjedhjen turbulente në një pikëtë fluidit shpejtësia e fluidit ndryshon mekalimin e kohës. Shtresat e fluidit përzihen menjëra- tjetrën duke krijuar shtjellat.- Të dijë që rrjedhja e një fluidi realpërcaktohet me anën e numrit të Reinoldsit.Re dvl /- Të përcaktojë prurjen e fluidit real në një tubme anën e formulës:Q .r 4 ( p1 p 2 ) / 8 LEkuacioni i Puasonit.142.9 Lëvizja etrupave në fluid1Të përcaktojë lidhjen ndërmjet forces rezistentedhe shpejtësisë relative të fluidit për rrjedhjenlaminare dhe turbulente.Të demonstrojë eksperimentalisht varësinë erezistencës frontale nga forma e trupit.- Të dijë që forca që ushtrohet nga fluidimbi trupat me formë të rregullt quhetrezistencë frontale.- Të tregojë që për shpejtësi të vogla(rrjedhje laminare) rezistenca frontale qëfluidi ushtron mbi trupin është nëpërpjesëtim të drejtë me shpejtësinë v tërrjedhës së fluidit. F kv- Të dijë që për sferën forca rezistenteështë:F 6 r vFormula e Stoksit.- Të dijë që për shpejtësi të mëdha(rrjedhje turbulente) , rezistenca frontaleështë në përpjesëtim të drejtë me katrorine shpejtësisë v të fluidit.F CSdv2/26

- Një trup ka formën më të përshtatshmeaerodinamike, në qoftë se për njësipërfaqe frontale të dhënë, paraqetrezistencë frontale më të vogël.152.10 Zgjidhjedetyrash162.11. Forcangritëse e krahuttë avionit. EfektiMagnus172.12 Ciklonet.TornadotTë tregojë ç’janë ciklonet dhe tornadot dhe cilat janëpasojat shkatërruese të tyre.182.13 PunëlaboratoriTë matë eksperimentalisht koeficientin e viskozitetittë një fluidi.Të njehsojë gabimin absolut dhe relativ.19202.14 Përsëritje2.15 DetyrëKontrolliTë njehsojë numrin e Reinoldsit dhe prurjen enjë lëngu real që rrjedh në tub.Të përcaktojë nëse rrjedhja e fluidit ështëlaminare apo turbulente.Të njehsojë koeficientin e viskozitetit të njëfluidi nëpërmjet një sfere që bie në fluid.Të shpjegojë si lind forca ngritëse që vepron mbinjë trup jo të rregullt, që lëviz në fluid.Të tregojë forcat që veprojnë mbi avionin gjatëfluturimit të tij.Të shpjegojë efektin Magnus.- Të tregojë që për trupin që nuk ka formë tërregullt dhe lëviz në një fluid, forca rezistenteR që fluidi ushtron mbi të, ka një përbërësehorizontale Fr (rezistencën frontale) dhe njëpërbërëse vertikale N ( forcën ngritëse).- Të shpjegojë pse trajektorja e lëvizjes së njëtrupi përkulet kur ai kryen njëkohësisht edhenjë lëvizje rrotulluese. Efekti Magnus.7

Linja 3Orë mësimiLëvizja dhebashkëveprimi( 52orë )Objektiva të përgjithshëmNë përfundim të kësaj linje nxënësi/ja duhet:- Të njehsojë qendrën e rëndesës të dy sferave nëskajet e një shufre.- Të bëjë përmbledhjen e ligjeve të dinamikës dhetë ligjeve të ruajtjes, impulsit, momentit tëimpulsit, energjisë mekanike.- Të njehsojë rrymat dhe tensionet në qarqet meR,L dhe C të lidhura në seri.- Të njehsojë fuqinë aktive dhe koeficientin efuqisë.- Të shpjegojë mbi bazën e një skeme parimet eradiodhënësit, radiomarrësit, antenave,modulimit, dedektimit, antenave, oshiloskopit,televizorit.- Të shpjegojë parimin e punës të telefonitcelular.- Të formulojë kuptimin fizik për: mjedisin,burimin dhe marrësin e tingullit, shpejtësinë,lartësinë fortësinë dhe timbrin e tingullit.- Tingullin e thjeshtë, të përbërë, harmonikunthemelor dhe obertonet, valët e qëndrueshme,pasqyrimin, përthyerjen, interferencën, efektinDopler.- Të japë kuptimin fizik të spektrit të vazhduar tënjë trupi të nxehtë, spektrit atomik dhe molekular,analizës spektrale, fotometrisë, ligjeve tëndricimit, ligjit të Vinit dhe efektit Dopler.Synime të përgjithshmeSynimi i kësaj linje është që nxënësi/ja:- Të analizojë dhe të zbatojë marrëdhënietndërmjet forcës dhe lëvizjes në dukuritëmekanike.- Bazuar në njohuritë teorike të njehsojënxitimin e trupit (trupave) në situata tëndryshme praktike nga mekanika, silëvizjen e trupit me fërkim dhe pa fërkimnë rrafshin e horizontal dhe të pjerrët.- Të zbatojë ligjin e ruajtjes së energjisëmekanike të impulsit dhe të momentitgjatë studimit të lëvizjes së trupave në unazën e vdekjes , kur trupat janëlidhur me një sustë që çlirohet, kur njënjeri vrapon dhe hipën në një karrocë, kurnjë patinator hedh një gur, kur trupatrrotullohen etj.-8

Kreu 3Titulli i mësimitOrë mësimiObjektivat për cdo temë mësimoreDetajimi i mëtejshëm i objektivaveZgjerim përmekanikën dheligjet e ruajtje(15 orë)3.1. Lëvizjatejbartëse e trupittë ngurtë. Qendrae masës dhe erëndesës1Të përcaktojë ç’është lëvizja tejbartëse e trupit.Të shkruajë formulat për gjetjen e qendrës sërëndesës për dy dhe tre trupa pikësorë.Të gjejë eksperimentalisht qendrën e rëndesëspër trupat me formë të rregullt gjeometrike.Nxëënësi/ja duhet :- Të dijë që lëvizja tejbartëse është lëvizja etrupit, në të cilin të gjitha pikat e tij lëvizin metë njëjtin nxitim.- Të dijë që pika ku priten drejtimet e forcave,nën veprimin e të cilave trupi kryen lëvizjetejbartëse, quhet qendër e masës e trupit.- Të përcaktojë koordinatat e qendrës sërëndesës (masës) të dy trupave pikësorë meanën e formulës:xQR m1x1 m2x2/m1 m2- Të përcaktojë kordinatat e qendrës sërëndesës të tre trupave pikësorë që ndodhennë një plan me anën e formulës:xQR m1x1 m2x2 m3x3 / m1 m2 m3223.2. Zgjidhjedetyrash1-Të njehsojë me anë të formulës qendrën erëndesës për dy dhe tre trupa pikësorë, qëndodhen në një plan.233.3. Ligjet eNjutonit përlëvizjen e trupave1- Të formulojë tri ligjet e Njutonit. dhe të shkruajëformulat përkatëse të tyre.Të zbatojë ligjet e Njutonit për të përshkruar lëvizjendhe bashkëveprimin e trupave.- Të provojë eksperimentalisht që nxitimi qëfiton një trup nën veprimin e një force ështënë përpjesëtim të drejtë me madhësinë eforcës, është në përpjesëtim të zhdrejtë memasën e trupit dhe ka të njëjtin drejtim me atëtë forcës. a F /m- Të provojë eksperimentalisht që forcat me tëcilën bashkëveprojnë trupat , kanë të njëjtënmadhësi, kanë drejtime të kundërta dhe janë tësë njëjtës natyrë. F21 F129

- Të shpjegojë pse ato nuk ekuilibrojnë njëra tjetrën.24253.4. Lëvizja etrupit në rrafshinhorizontal3.5. Lëvizja etrupit në rrafshin epjerrët11Të analizojë forcat që veprojnë mbi një trup që lëviznë një rrafsh horizontal, me ose pa fërkim.Të shkruajë dhe projektojë ekuacionin e ligjit të dytëtë Njutonit për këtë lëvizje.Të njehsojë nxitimin e trupit që lëviz në një sipërfaqehorizontale me dhe pa fërkim- Të përcaktojë forcat që veprojnë mbi një rrafsh tëpjerrët me dhe pa fërkim.Të shkruajë dhe projektojë ekuacionin e ligjit të dytëtë Njutonit për lëvizjen e trupit.Të njehsojë nxitimin e trupit.- Të tregojë që forcat që veprojnë mbi trupinqë lëviz në një rrafsh horizontal ku merret në konsideratë fërkimi janë: forca e rëndesës G , forca e kundërveprimit të rrafshit N , forca e fërkimit f dhe forca lëvizëse F .- Forca e rëndesës dhe ajo e kundërveprimit tërrafshit ekuilibrojnë njëra- tjetrën.- Të tregojë që forcat që veprojnë mbi trupinqë lëviz në një rrafsh të pjerrët ku merret në konsideratë fërkimi janë: forca e rëndesës G , forca e kundërveprimit të rrafshit N , forca e fërkimit f dhe forca lëvizëse F .- Forca e rëndesës dhe ajo e kundërveprimit tërrafshit nuk ekuilibrojnë njëra- tjetrën.263.6. Impulsi itrupit. Ligji iruajtjes sëimpulsit.1Të përcaktojë ç’është impulsi i trupit dhe si lidhet aime forcën.Të nxjerrë formulën që shpreh ligjin e ruajtjes sëimpulsit.Të formulojë ligjin e ruajtjes së impulsit.- Të dijë që impulsi i trupit është ibarabartë me prodhimin e masës me shpejtësinë e trupit.p mv- Të nxjerrë formulën që shpreh lidhjenndërmjet impulsit të forcës që vepron mbitrupin dhe ndryshimit të impulsit të trupit. Fp- Të njehsojë formulën që shpreh ligjin eruajtjes së impulsit .m1v1 m2v2 m1v 1 m2 v 210

273.7. Zgjidhjedetyrash1Të zbatojë ligjin e ruajtjes së impulsit për sistemet embyllura të trupave, në situata të ndryshme.283.8. Momenti iimpulsit. Ligji iruajtjes sëmomentit tëimpulsit1Të përcaktojë ç’është momenti i impulsit tëtrupit.Të nxjerrë formulën që shpreh ligjin e ruajtjes sëmomentit të impulsit.Të tregojë disa zbatime të ligjit të ruajtjes sëmomentit të impulsit.293.9. Zgjidhjedetyrash1Të njehsojë shpejtësinë këndore të trupave tësistemit, duke zbatuar ligjin e ruajtjes sëmomentit të impulsit.303.10. Energjiakinetike. Teoremae energjisëkinetike1Të përcaktojë ç’është energjia kinetike e trupit.Të nxjerrë formulën e teoremës së energjisëkinetike.Të formulojë teoremën e energjisë kinetike.Të përcaktojë energjinë kinetike të trupit qërrotullohet.- Të dijë që momenti i impulsit të pikësmateriale është i bararbartë me prodhimin evlerës numerike të impulsit mv me largësinë rtë saj nga pika O e rrotullimit.L mvr- Të dijë që momenti i impulsit është madhësivektoriale, drejtimi i saj është i njëjtë me atëtë shpejtësisë këndore të rrotullimit të pikës.- Të tregojë që kur momenti rezultant iforcave që veprojnë në sistemim qërrotullohet rreth një boshti, është i barabartëme zero, momenti i impulsit të sistemit mbeteti pandryshueshëm.I1 1 I 2 2Ligji i ruajtjes së momentit të impulsit.- Të dijë që madhësia që është e barabartë megjysmën e prodhimit të masës me shpejtësinëe trupit në katror, quhet energji kinetike etrupit.Ek mv2/2- Të dijë që energjia kinetike e trupit që kryenlëvizje rrotulluese është:Ek I 2 / 2ku I është momenti i impulsit i trupit dheshpejtësia këndore e tij.11

- Të tregojë që puna e plotë e kryer mbi trupate sistemit është numerikisht e barabartë mendryshimin e energjisë kinetike të trupit.A Ek2 – Ek1Teorema e energjisë kinetike.- Të dijë që për trupat që kryejnë lëvizjerrotulluese, teorema e energjisë kinetikeshkruhet në formën:I 22 / 2 I 12 / 2M313.11. Zgjidhjedetyrash1Të zbatojë teoremën e energjisë kinetike, nëzgjidhjen e detyrave, në situata të ndryshme.323.12. Energjiapotenciale.Energjiamekanike.Ligji. i ruaj. dheshdërimit tëenergjisëmekanike1Të përcaktojë ç’është energjia potencialegravitacionale dhe elastike e trupit.Të nxjerrë formulën, që shpreh ligjin e ruajtjessë energjisë mekanike.Të formulojë ligjin e ruajtjes së energjisë.Të zbatojë ligjin e ruajtjes së energjisë mekanikepër zgjidhjen e problemave, në situata tëndryshme.- Të dijë që energjia që zotërojnë trupat nësajë të bashkëveprimit ndërmjet tyre (osepjesëve të tij) quhet energji potenciale.- Të dijë që madhësia Ep mgh quhet energjipotenciale gravitacionale.- Të tregojë që puna e forcës së rëndesës ështëe barabartë me ndryshimin në shenjë tëkundërt të energjisë potenciale.A -( Ep2 – Ep1)- Të dijë që shuma e energjisë potenciale dhekinetike e sistemit të trupave quhet energjimekanike e sistemit.EM Ek Ep- Të tregojë që ndryshimi i energjisëmekanike të sistemit është i barabartë meshumën algjebrike të punëve që kryejnë forcate jashtme dhe forcat e brendshme jopotenciale mbi sistemin.EM2 – EM1 Aj Abjop- Të dijë që kur një sistem trupash është imbyllur, energjia mekanike e sistemit mbetet12

e pandryshuar.EM1 EM2333.13 Zgjidhjedetyrash3.14 Përsëritje3.15 Detyrëkontrolli1Kreu 4Titulli i mësimitOrë mësimiObjektivat për cdo temë mësimiZgjerim përrrymën( 11orë)4.1. Rrymaelektrikealternativekarakteristikat esaj.1Të dijë cilat janë karakteristikat e rrymës dhetensionit alternativ.Të përcaktojë periodën, frekuencën, fazën, ngaekuacioni i vlerave të çastit të rrymës dhetensionit alternativ.374.2. Qarku irrymësalternative merezistencë aktiveR dheinduktivitet L.1Të përcaktojë karakteristikat e qarkut me R dheqarkut me L.Të njehsojë rrymën, tensionin dhe rezistencën nëqarkun me R, në qarkun me L.Të bëjë dallimet ndërmjet qarkut me R dheqarkut me L.343511Detajimi i mëtejshëm i objektivaveNxënësi/ja duhet:- Të dijë

Shtëpia Botuese: SHBLSH E RE Plani mësimor: Fizika 11 me zgjedhje të detyruar Viti shkollor 2010 – 2011 Lënda : Fizika 11 Me zgjedhje të detyruar Plani mësimor bazohet në kurrikulën e miratuar nga MASH Libri Fizika 11 me zgjedhje të detyruar është hartuar në përputhje të plotë me kurrikulën e miratuar nga MASH.