Unang Markahan Modyul 2: Paggamit Ng Naunang Kaalaman

11m ago
151 Views
6 Downloads
895.45 KB
24 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Farrah Jaffe
Transcription

3FilipinoUnang Markahan – Modyul 2:Paggamit ng Naunang Kaalaman oKaranasan sa Pag-unawa ngNapakinggang Teksto

Filipino – Ikatlong BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasansa Pag-unawa ng Napakinggang TekstoUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ngkarapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kungito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapanay ang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga itoupang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mgatagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit malibansa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mgaito.Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat: Helen A. Bustamante, Merry Jean A. De AsisEditor:Cristy S. Agudera, Lorna C. RagosTagasuri:Ame Grace I. Pamongcales at Christopher U. GonzalesTagawasto: April T. Delos SantosTagaguhit at Tagalapat: Reygean Joyce B. Canlas at Jecson L. OafallasTagapamahala: Evelyn R. FetalveroJosephine L. FadulJanette G. VelosoChristine C. BagacayAnaliza C. AlmazanLorna C. RagosMa. Cielo D. EstradaCristy S. AguderaMary Jane M. MejoradaAlma D. MercadoInilimbag sa Pilipinas ngDepartment of Education – Region XIOffice Address:F. Torres St., Davao CityTelefax:(082) 291-1665; (082) 221-6147E-mail Address:[email protected] * [email protected]

3FilipinoUnang Markahan – Modyul 2:Paggamit ng Naunang Kaalaman oKaranasan sa Pag-unawa ngNapakinggang Teksto

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – IkatlongBaitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa aralingPagggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ngNapakinggan Teksto!Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang atsinuri ng mga edukador mula sa pampubliko at pampribadonginstitusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upangmatulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakdang Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan angpansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang magaaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawainayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itongmatulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayangpan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunangkaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito.Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habanghinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto.Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaingnakapaloob sa modyul.ii

Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – IkatlongBaitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol saPagggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ngNapakinggan Teksto!Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyongpangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pagaaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitongmadulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapatmong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalaman moang mga dapat mong matutuhansa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikita natinkung ano na ang kaalaman mo saaralin ng modyul. Kung nakuha moang lahat ng tamang sagot (100%),maaari mong laktawan angbahaging ito ng modyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay o balikaral upang matulungan kangmaiugnay ang kasalukuyang aralinsa naunang leksyon.TuklasinSa bahaging ito, ang bagongaralin ay ipakikilala sa iyo samaraming paraan tulad ng isangkuwento, awitin, tula, pambukasna suliranin, gawain o isangsitwasyon.iii

SuriinSa seksyong ito, bibigyan ka ngmaikling pagtalakay sa aralin.Layunin nitong matulungan kangmaunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaing parasa mapatnubay at malayangpagsasanay upang mapagtibayang iyong pang-unawa at mgakasanayan sa paksa. Maaari mongiwasto ang mga sagot mo sapagsasanay gamit ang susi sapagwawasto sa huling bahagi ngmodyul.IsaisipNaglalaman ito ng mgakatanungan o pupunan angpatlang ng pangungusap o talataupang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaingmakatutulong sa iyo upangmaisalin ang bagong kaalaman okasanayan sa tunay na sitwasyon orealidad ng buhay.TayahinIto ay gawain na naglalayongmatasa o masukat ang antas ngpagkatuto sa pagkamit ngnatutuhang kompetensi.iv

KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay saiyong panibagong gawain upangpagyamanin ang iyong kaalamano kasanayan sa natutuhang aralin.Susi sa PagwawastoNaglalaman ito ng mga tamangsagot sa lahat ng mga gawain samodyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ngpinagkuhanan sa paglikha opaglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ngmodyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan nganumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul.Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mgapagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa ibapang gawaing napapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawatpagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ngmga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pangpagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloykung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.v

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawainsa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin anginyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kaynanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man saiyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Lagingitanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito,makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha kang malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi.Kaya mo ito!vi

AlaminKumusta ka na?Ako’y lubos na nasisiyahan dahil napagtagumpayan mo angnaunang gawain!Sa araling ito, susukatin ang iyong kakayahan sa pakikinig.Magpatulong ka sa iyong kapamilya para basahin ang mga tekstoo kuwento. Maaari ring humingi ng gabay sa pakikinig ng teksto sakamag-anak na nakatira o malapit sa inyong bahay tulad ng iyongtiya at tiyo.Sa modyul na ito, matututuhan mong gamitin ang naunangkaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto.May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasaang iyong kaalaman tungkol dito. Basahin mong mabuti angpanuto sa bawat bahagi at isulat ang iyong mga sagot sa sagutangpapel.Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: nakagagamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawang napakinggang teksto(F3PN-Ib-2).1

SubukinKilalanin ang mga taong tinutukoy sa bawat bilang batay saiyong naunang kaalaman o karanasan sa pamilya.Piliin mula sa kahon ang tamang sagot at isulat ito sa sagutangpapel.ateamainakuyabunso1. Masayahing bata si Lito. Ginagawa niya angpagtulong sa kaniyang ama nang may ngiti sakaniyang labi.2. Si Mar ay masunuring bata. Sinusunod niya angmga payo at utos ng kaniyang magulang atnakatatandang kapatid.3. Si Mara ay masipag na bata. Tumutulong siya sa mgagawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba atpag-aalaga ng bunsong kapatid.4. Si Mang Lino ang haligi ng tahanan.Naghahanapbuhay siya upang mabigyan ngmagandang buhay ang kaniyang pamilya.5. Si Aling Nita ang ilaw ng tahanan. Siya aynangangasiwa sa mga gawain upang magingmaayos at magkakaintindihan ang buong pamilya.a2

Paggamit ng NaunangKaalaman o Karanasan saPag-unawa ngNapakinggang TekstoAralin1BalikanPunan mo ng wastong pangngalan ang sumusunod napahayag. Isulat ang letra ng iyong sagot.1. Si Bb. Helen Cruz ay isang na nagtuturo sa paaralan.a. karpinterob. upuanc. guro2. Pumunta si nanay sa .a. basob. palengkec. Aling Nina3. Mabait si sa kaniyang kaklase.a. asob. Bertoc. rosas4. Presko ang hangin sa .a. unanb. bukidc. palengke5. Mabango ang na sampaguita.a. pabangob. bulaklak3c. simbahan

TuklasinPakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sapahina 11 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng iyongsagot.1. Ano ang pamagat ng tekstong napakinggan?a. Ang Pamilyab. Ang Aming Pamilyac. Ang Pamilyang Nagkakaisa2. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya?a. nanay at tatayb. nanay, tatay at atec. nanay, tatay, ate, kuya at bunso3. Paano itinuturo ng mga magulang ang pananalig sa Diyos?a. Nagtutulungan sila.b. Sila ay nagmamahalan.c. Sama-sama silang nagsisimba at nagdarasal.4. Bakit nalalampasan ng pamilya ang bawat problema ayon sateksto?a. Nakikinig sila sa bawat isa.b. Nag-uusap sila kapag may problema.c. Nagkakaisa sila at nananalig sa Puong Maykapal.5. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagkakaisa ngpamilya?Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya upang maging .a. magulob. malungkotc. mapayapa4

SuriinSa pakikinig ng teksto, mas mauunawaan moang ideya nito kung iyong gagamitin ang naunangkaalaman at karanasan mo.PagyamaninGawain ASa tulong ng nakatatanda sa iyo, pakinggan mo angtekstong kaniyang babasahin sa pahina 12 at sagutin ang mgatanong tungkol dito. Isulat ang titik ng iyong sagot.1. Ano ang CoVid-19 batay sa tekstong napakinggan?a. masamang kaawayb. simpleng karamdamanc. nakahahawang karamdaman2. Sino-sino ang maaaring mahawahan nito?a. mga batab. mga matatandac. mga bata at matatanda3. Ano ang nabanggit sa teksto na dapat gawin upang maiwasanang CoVid-19?a. lumabas ng bahayb. manatili sa loob ng bahayc. makipaglaro sa mga kaibigan5

4. Bakit kailangang manatili sa loob ng inyong bahay ayon satekstong napakinggan?Upang .a. magkaroon ng panahon sa pamilya.b. maging maayos at malinis ang loob ng bahay.c. maging ligtas at hindi mahawahan ng sakit na CoVid-19.5. Sa palagay mo, ano pa ang maaaring gawin upang maiwasanang CoVid-19?a. Palaging maghugas ng kamay.b. Makipagkamay sa mga kaibigan.c. Makisalamuha sa ibang mga tao.Gawain BPagtambalin ang mga hakbang sa pag-iwas sa CoVid-19 nanasa Hanay A sa mga larawang nasa Banay B. Isulat ang titik ngiyong sagot.AB1. Iwasan ang matataong lugar.a.2. Magsuot ng protective face mask.b.3. Hugasan ng palagi ang mga kamay.c.4. Panatilihin ang isang metrong distansiyasa kapuwa-tao.5. Takpan ang bibig kapag umuuboat bumabahing.6d.e.

IsaisipPunan ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan.Nalaman kong magagamitang mga naunangatko upang mas madali kongmaunawaan ang tekstongaking napakinggan.IsagawaPakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sapahina 11 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.Sagutin mo ang sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng iyongsagot.1. Sino ang pangalawang anak nina Aling Nita at Mang Karding natumutulong sa pagluluto at paglalaba?a. Benb. Neloc. Mina7

2. Ano ang ginagawa ni Ben bilang bunsong anak?a. nagluluto ng pagkainb. nagliligpit ng hinihigaanc. naglalaba ng mga damit3. Si Mina ay tumutulong sa kaniyang ina sa pagluluto at paglalaba.Paano mo mailalarawan si Mina?a.mahiyainb.mayabangc.matulungin4. Tuwing umaga, ginagampanan ni Nelo ang pag-aalaga ngkanilang mga alagang hayop. Natutuwa siya habang ginagawaito lalo na kapag kasama ang kaniyang ama.Tulad ni Nelo, bakit kailangang gampanan mo ang iyongtungkulin sa tahanan?a. para maging sikat sa pamilya.b. dahil pinilit nina nanay at tatayc. upang matuto at lumaking responsableng bata5. Si Ben ang tagaligpit ng mga laruang nakakalat sa kanilangbahay. Natutuwa siya kapag malinis ito.Ginagawa mo rin ba sa inyong bahay ang ginagawa ni Ben?Bakit?a. Hindi, dahil nakakapagod.b. Oo, dahil binibigyan ako ni nanay ng pera pagkatapos.c. Oo, dahil magandang tingnan ang malinis at maayos natahanan.8

TayahinPakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sapahina 12 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.Sagutin ang mga tanong sa ibaba.Mga Tanong:1. Ano ang pamagat ng teksto?2. Ilang basong tubig ang kailangang inumin araw-araw?3. Bakit mahalaga ang tubig sa ating buhay?4. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung kulang anginiinom nating tubig?5. Kung aanyayahan ka ng iyong kaibigan na uminom ngsoftdrink, ano ang gagawin mo?9

Karagdagang GawainPakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya sapahina 13 o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro.Pagkatapos ay isagawa ang gawaing nasa ibaba.Punan ang patlang ng bawat bilang upang mabuo angpangungusap batay sa napakinggang teksto.1. Si Raprap ay isang batang .2. Tinuturuan ni Raprap si na bumasa.3. Ang pangarap niya ay magiging isang .4. Tinaguriang si Raprap dahil sa kaniyangmagandang ginawa.5. Natutuwa ang guro niyang si sa ipinakitang kaniyang mag-aaral.10

(Tuklasin)Ang Pamilyang NagkakaisaSinulat ni: Helen A. BustamanteMasaya ang aming pamilya. Araw-araw, ipinaparamdamnina nanay at tatay ang pagmamahal nila sa amingmagkakapatid. Tinuturuan nila kami ng magagandang asallalong-lalo na ang pananalig at pagmamahal sa Diyos. Samasama kaming nagsisimba at nagdarasal. “Mahalin ninyo angDiyos at gawin ang mabuti sa kapwa,” iyan ang palaging bilinnila sa amin.Lumaki kaming may malasakit sa isa’t isa. Nagtutulungankami sa anumang gawain sa aming tahanan. Kapagnahihirapan ako, nariyan palagi sina ate at kuya upang ako’yalalayan. Ang bawat problema ay aming nalalampasan dahilkami ay nagkakaisa at nananalig sa Poong Maykapal.(Isagawa)Tungkulin sa TahananSinulat ni: Helen A. BustamanteMaraming natutuwa sa pamilya nina Aling Nita at MangKarding. Napalaki kasi nila ang kanilang tatlong mga anak nangmabuti. Sila ay mababait at masisipag na minana nila sakanilang mga magulang.Si Nelo ang panganay nilang anak. Siya ang katuwangng kaniyang ama sa pag-aalagai ng kanilang mga alaganghayop. Si Mina ang nagdidilig ng kanilang mga halaman attumutulong sa kaniyang ina sa pagluluto at paglalaba. Angbunso namang si Ben ang nagliligpit ng kanilang hinihigaan atmga laruang nakakalat. Natutuwa siya kapag malinis angkanilang bahay.Ang pamilya nila ay tinaguriang modelong pamilya dahilsa ipinakitang pagtutulungan at kasipagan sa paggawa ng mgatungkulin sa kanilang tahanan.11

(Pagyamanin)CoVid-19Sinulat ni: Helen A. BustamanteCoVid 19 ang kaniyang pangalanIsang nakahahawang karamdamanSa pag-ubo at pagbahing na paraanKaya lahat siya ay iniiwasan.Alagad ng kalusugan ay gumawa ng hakbangPagpapanatili sa loob ng bahay ay ipinaalamUpang mga tao’y ligtas at hindi mahawahanNang sa gayon, CoVid-19 mawala nang tuluyan.(Tayahin)Ang Kahalagahan ng TubigSinulat ni: Helen A. BustamanteLubhang napakahalaga ng tubig sa buhay ng bawat isa. Kungwala ito, posibleng walang mabubuhay sa mundo. Kaya naman,palaging pinapaalala sa atin ng ating mga magulang at mgaalagad ng kalusugan na kailangang uminom ng walong basongtubig araw-araw.Maraming mahahalagang maidudulot ang tubig sa atingkatawan. Kabilang na rito ang pagtunaw ng ating mga kinain,sirkulasyon ng ating dugo at maging pagmementena ngtemperatura ng ating katawan. Kaya, ugaliin nating uminon ngwalong basong tubig araw-araw para sa ating malinis atmagandang pangangatawan.12

(Karagdagang Gawain)Pangarap ni RaprapSinulat ni: Helen A. BustamanteIsa si Raprap sa mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang.Matalino siyang bata. Iyan ang napapansin ni Gng. Lorna Santos nakaniyang tagapayo. Tuwing tanghali, may inilalaan siyang oras paraturuan niyang magbasa ang kaniyang kaklase na si Gab.“Ginang Santos, maaari po bang humiram ng pinapabasa mongaklat kay Gab,” ang sabi ni Raprap sabay akbay kay Gabpapalabas ng silid aralan.Isang hapon, bago mag-uwian, “Rap, natutuwa akongtinuturuan mong magbasa si Gab”, sambit ni Ginang Santos.“Gusto ko po kasi kayong tulungan upang matutong bumasa siGab at pangarap ko pong paglaki ko ay magiging katulad mo poma’am, isang guro”, sagot ni Raprap. Masaya at napaluha angguro sa kaniyang narinig. Mula noon, si Raprap ay tinaguriang littleteacher sa kanilang klase.13

Subukin1. kuya2. bunso3. ate4. ama5. inaTuklasin1. c2. c3. c4. c5. c.Balikan1. c2. b3. b4. b5. bPagyamaninI.1. c2. c3. b4. c5. a14IsaisipII.1. b2. a3. c4. d5. ekaalamankaranasanIsagawa1. c2. b3. c4. c5. cTayahin1. Ang Kahalagahan ng Tubig2. Walong basong tubig3. Mahalaga ang tubig upang mabuhay nang may malinis at malusog na pangangatawan.4. Kung kulang ang iniinom na tubig ay maaaring magkasakit.5. Hindi ako iinom ng softdrink kasi hindi ito nakatutulong sa aking katawan.Karagdagang Gawain1. matalino2. Gab3. guro4. Little Teacher5. Gng. SantosSusi sa Pagwawasto

SanggunianK to 12 Filipino Gabay Pangkurikulum sa Filipino. Department ofEducation 2016, 45-66K to 12 Most Essential Learning Competencies for Filipino Grade 3 .Department of Education Curriculum and Instruction Strand 2020,150-15315

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd ComplexMeralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985Email Address: [email protected] * [email protected]

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman