Musika 1 - Modyul 1 I. II.

11m ago
211 Views
4 Downloads
732.66 KB
55 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Lilly Kaiser
Transcription

Musika 1 - Modyul1I. Nilalayong Antas:Baitang 1II. Pamagat ng Modyul:Unang Modyul saPagkatutoIII. Nakalaang Oras:2 beses sa isang linggona tig-40 minutoIV. Kabuuan ng ModyulIpinakikilala sa modyul na ito ang elemento ngDynamics sa musika. Layunin nitongmakapagpakita ang mga mag-aaral ngpangunahing pag-unawa sa pamamagitan ngpagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid, atpagtugon sa mga gawain.V. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang iba’t ibang antas ng dynamicsupang mapahusay ang tula, awit na pasalita,drama, at kuwentong pangmusika. Naipakikita ang mga pagbabagong dynamicsng may pagkilos. Nagagamit ang mga salitang MALAKAS atMAHINA sa pagtukoy ng pagbabago ng lakas.VI. Batayan ng Pagkatuto/ LayuninAng Mag-aaral nabibigyang-kahulugan ang dynamics ng isangawit sa pamamagitan ng paggalaw (hal. maliitna paggalaw – mahina, malaking paggalawmalakas)1

naiiugnay ang dynamics sa galaw ng mgahayopnagagamit ang salitang malakas at mahina sapagtukoy sa pagbabago ng lakasVII.Nilalaman/ Paksa: DYNAMICS – lakas ng tunog;pagkakaiba ng lakas at hina sa musika.VIII. Mga Mapagkukunana. “Ang Susi Nakatago”Katutubong awit/larob. “Maligayang Bati”(Birthday Song) Awit sapagdiriwangc. “Tulog Na”OyayiIX. Mga GawainGumagamit ang musika ng malakas at mahinangtunog upang maipahayag ang iba’t ibang kaisipangpangmusika o damdamin.Makinig sa awit na pagbati ng iyong guro.1. Paano kinanta ng iyong guro ang awit napagbati?2. Binati mo rin ba siya sa parehong paraan?3. Ngayon, batiin mo iyong guro sa malakas naboses, pagkatapos ay sa mahinang boses.Aling pagbati ang mas tamang gamitin saiyong guro? Ang una o ang ikalawa?2

Pag-aralan natin ang awit na “Ang SusiNakatago”:Ang susi nakatago,Kung saan ‘di ko pihoKung sakaling nasa ‘yoAkin na gagamitin ko.Maglaro tayo. Makinig nang mabuti sa panutong guro upang matukoy ang nawawalang susi.Gawain 1Mga Tunog sa PaligidPanuto: Ipikit ang mata at makinig sa tunog sapaligid. Tandaan kung malakas o mahina angtunog na narinig. Sabihin ang mga tunog naiyong narinig. (Isusulat ng guro ang sagot ngmga bata.)MALAKAS MAHINAGayahin ang tunog na narinig.Sumang-ayon ba ang iyong mga kamag-aralsa ginaya mong tunog?Ano ang masasabi mo sa sagot ng iyongmga kamag-aral?3

Gawain 2MALAKAS at MAHINANG Tula/ AwitPanuto: Humanap ng kapareha at bigkasinnang malakas o mahina ang bawat linya ngtula/ awit.“Ang Susi Nakatago”Linya 1Linya 2Linya 3Linya 4Bigkasin muli ang tula/ awit sa klase.Seguraduhing may linyang binigkas nangmalakas at mahina.Pag-aralan natin ang awit na “Tulog Na” .Pakinggang mabuti ang himig ng awit.“Tulog Na”ni C.MirandillaTulog na, tulog na.Tayo ay magpahinga. (2x)4

Ano ang naramdaman mo nang marinig angawit? Sa iyong palagay, kailan ito inawit?Subukan nating awitin ito nang malakas? Sainyong palagay, tama bang awitin ito nangmalakas? Bakit?Ngayon naman, sabay- sabay nating awitinang “Maligayang Bati”.Maligayang BatiMaligayang batiSa iyong pagsilangMaligayang maligayaMaligayang bati. Batay sa mga salita, ano ang layunin ngawit?Ano ang naramdaman mo nang marinig angawit?Subukang awitin ito nang mahina. Sa iyongpalagay, tama bang awitin ito nangmahina? Bakit?Sa musika, may natatanging tawag sa lakas athina ng tunog. Tinatawag itong dynamics.Gumagamit ng dynamics ang mga musikero paramalinaw na maipadama ang emosyon atmaipahayag ang damdamin ng awit. Kayainaawit nang mahina ang oyayi (awitingpampatulog sa sanggol) at inaawit naman nangmalakas ang mga awit ng pagdiriwang.Dynamics. Ang nagpapalinaw sa mgatagapakinig ng damdamin at layunin ng musika.5

X. PagtatasaKulayan ng dilaw na krayola ang angkop namukha kung paano mo binigkas ang tula sa klase.1. Malinaw kong nabigkas ang mga salita. 2. Gumamit ako ng tamang antas ng dynamicssa tula. . 3. Nabigkas ko nang may pagbabago sa lakasat hina ang tula.4. Nasiyahan ako sa gawain. XI. Pagbubuo Alin sa mga gawain ang inyong nagustuhan ohindi nagustuhan? Bakit? Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnigka ng mahinang awit? Ano ang nararamdaman mo kapag nakaririnigka ng malakas na awit? Anong uri ng musika ang nais mong awitin opakinggan? Bakit? Buuin ang pangungusap:Ang dynamics ay.6

Musika 1 - Modyul2I. Nilalayong Antas:Baitang 1II. Pamagat ng Modyul:Pangalawang Modyul saPagkatutoIII. Nakalaang Oras:2 beses sa isang linggona tig-40 minutoIV. Kabuuan ng ModyulIpinakikilala sa modyul na ito ang elemento ngTempo sa musika. Layunin nitong makapagpakitaang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawasa pamamagitan ng pagganap, paglikha,pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa mgagawain.V. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang iba’t ibang tempo upangmapahusay ang tula, awit na pasalita, drama,at kuwentong pangmusika. Naiuugnay ang pagbabago ng kilos ayon satempo. Nagagamit ang mga salitang MABILIS atMABAGAL sa pagkilala ng pagbabago ngtempo.VI. Batayan ng Pagkatuto/ LayuninAng mag-aaral naipakikita ang konsepto ng tempo sapamamagitan ng paggalaw nakatutugon sa iba’t ibang tempo ng maypaggalaw o pagsayaw7

mabagal na galaw na may mabagal namusika mabilis na galaw na may mabilis na musika nagagaya ang mga galaw ng mga hayop kabayo- mabilis pagong- mabagalVII. Nilalaman/ Paksa: TEMPO – bilis ng tunog,pagkakaiba ng bilis at bagal sa musikaVIII. Mga Mapagkukunana. “Chimpoy Champoy” Katutubong LarongPangmusika ngMaynila ni Miriam B.Factorab. “Leron, Leron, Sinta” Awiting Bayan ngTagalogc. “Tren” (Engine No. 9) TugmaIX. Mga GawainAlamin at laruin ang paboritong laro ng mgabata sa Binondo, Maynila.Kilala ang Binondo sa mga pagkaing Instik.Gustong-gusto ng pumupunta dito ang sariwanglumpia, tikoy at ang paborito ng mga Pilipino nahopia. Isa sa mga salita sa tugmang nasa ibabaay tumutukoy sa tanyag na pagkaing Instik.Hulaan kung ano ito?8

Chimpoy Champoy(Katutubong Larong Pangmusika ng Maynila by M.FactoraChimpoy Champoy, dose nade queDose nade pot-pot, dose nade que.ba-baya –men Ano ang masasabi mo sa larong ito? Ano ang naramdaman mo habang inaawit itonang mabilis?Gawain 1Panuto: Awitin natin ang “Leron, Leron, Sinta”.Sabayan ang ritmo ng pagtapik ng guro sa mesahabang umaawit at nagmamartsa.“Leron, Leron, Sinta”Leron, leron, Sinta,Buko ng papaya,boy climbing the papayaDala-dala’y buslo,Sisidlan ng bunga.Pagdating sa dulo,Nabali ang sanga,Kapos kapalaran,Humanap ng iba.9

Kung ikaw ang umaakyat sa papaya habangumaawit, ano ang magiging bilis ng awit? Bakit? Ano ang nangyari sa huling bahagi ng awit? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakitnahulog ang bata? Paano kaya siya kumilos habang umaakyat? Anong mga linya ng awit ang mabagal atmabilis?Illustration of a boy falling from thepapaya10

Gawain 2Gayahin Mo!Panuto: Sabihin ang mga hayop na nasa larawan.Pag-usapan ang mga kilos ng hayop.Illustration of farm animals that move fastand slowlyBumuo ng dalawang pangkat: Unang pangkat: Gayahin ang galaw ng mgahayop na mabilis kumilos Pangalawang pangkat: Gayahin ang galawng mga hayop na mabagal11

Gawain 3Pag-aralan natin ang tugmang “ Tren” (EngineNo. 9) at isipin na tayo ay tren.“Tren” (Engine No. 9)(Tugma na isinalin ni : C. Mirandilla)Engine, engine number 9Heto na ang aming trenGoing down the railroad linePalapit ng palapit.If that train goes off the trackKung sakaling sumadsadWill I get my money back?Pa’no ang aking bayad?Panuto: Magpangkat-pangkat at isiping kayo aytren.Ipakita ang inyong kilos kung aakyat sa mataas nabundok.1. Awitin ang tugma habang umaakyat kayo sabundok.2. Ngayon naman, ipakita ang kilos kung bababana kayo sa bundok.3. Awitin ang tugma habang bumababa kayo sabundok. Ano ang napansin mo sa bilis ng inyong trenhabang umaakyat sa bundok? Ano namanang napansin mo sa bilis ng inyong trenhabang bumababa sa bundok? Sa pag-awit nang mabilis at mabagal,mahalaga ba ang pagbasa at pag-unawasa mga salita ng awit o tugma bago mo itoisakilos? Bakit?[12

Sa musika, ,may mga awit na mabilis atmabagal. Ang bilis ng isang awit ay tinatawag naTempo. Balikan natin ang awiting “Tulog Na”. Anoang tempo?Katulad ng Dynamics (lakas at hina ng tunog),ang Tempo (bilis) ng awit o tugma aynagpapakita ng damdamin. Ito ang dahilan kayainaawit nang mabagal at mahina ang oyayi paramabilis makatulog ang sanggol.Magkaiba ang Dynamics at Tempo ng awiting“Maligayang Bati”. Inaawit ito nang malakas atmabilis para batiin at pasayahin ang maykaarawan.X. PagtatasaMagbigay ng mga awit o tugma na mabilis atmabagal na inaawit. Ihanda ang sarili sa pag-awitng isang mabilis at isang mabagal na awit saklase.XI. Pagbubuo Ano ang iyong nararamdaman kapagnakaririnig o umaawit ka ng mabilis na awit?Bakit? Ano ang iyong nararamdaman kapagnakaririnig o umaawit ka ng mabagal na awit?Bakit?13

Anong uri ng musika ang gusto mong awitin opakinggan? Bakit?Anong uri ng awit ang gusto mo? Bakit?Buuin ang pangungusap:Ang Tempo ay.14

Musika 1 – Modyul3I. Nilalayong Antas:Baitang 1II. Pamagat ng Modyul: Pangatlong Modyul saPagkatutoIII. Nakalaang Oras:2 beses sa isang linggo natig- 40 minutoIV. Kabuuan ng modyulIpinakikilala sa modyul na ito ang elemento ngTimbre sa musika. Layunin nitong makapagpakitaang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawasa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig,pagmamasid at pagtugon sa mga gawain.V. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang tinig at iba pangmapagkukunan ng tunog upang makagawang iba’t ibang uri ng timbre. Nakatutugon sa iba’t ibang kalidad ng tunogna may angkop na galaw.VI. Batayan ng PagkatutoAng mag-aaral naririnig ang kaibahan ng boses na umaawit sanagsasalita nakikilala ang pinanggalingan ng tunog at angkalidad nito15

nagagamit ang tinig at ang iba pangmapagkukunan ng tunog upang makagawang iba’t ibang uri ng timbre nakatutugon sa iba’t ibang kalidad ng tunogna may angkop na galaw.VII.Nilalaman/ Paksa: TIMBRE – mga tunog sa paligid,tinig at tunog ng mga instrumentVIII. Mga Mapagkukunana. “Aso, Aso” (Doggie, doggie)Musika mula saPreschool ni K. Forraib. “The Circus”Kuwentong TunogIX. Mga GawainPunong-puno ng iba’t ibang uri ng tunog angating mundo. Ang mga tunog mula sa makina,kalikasan at gawa ng tao ang halimbawa nito.Simulan sa mga tunog na kaya nating gawin.Gaano ka kahusay kumilala ng boses ng iyongkatabi, ng iyong guro at ng iyong mga kamagaral?16

Gawain1Panuto: Iguhit ang mga bagay na unangpumasok sa iyong isip nang marinig ang awit ngiyong kamag-aral.Kamag-aral 1:Kamag-aral 2:Kamag-aral 3: Pare-pareho ba ang iginuhit mo nang marinigmo ang boses ng iyong mga kamag-aral?Bakit? Bakit hindi?Subukan natin ang susunod na gawain.Tingnan natin kung gaano ka kahusaykumilala sa boses ng iyong mga kamag-aral.Galingan!17

Gawin 2Larong AsoPag-aralan natin ang awiting “Aso, Aso”.Subukan itong laruin kasama ang iyong mgakaibigan at kamag-aral.“Aso, Aso”LAHAT: Aso, aso, nasaan ang iyong buto?ASO: May kumuha nito sa bahay ko.LAHAT: Sino ang kumuha ng buto mo?ISANG BATA: Kinuha ko ang buto.Mga Tuntunin ng Laro:1. Paupuin nang pabilog ang mga bata.2. Isang bata ang uupo sa gitna bilang aso.3. Tatakpan ng aso ang kanyang mata kapagnagsimula nang umawit ang mga batangnakabilog.4. Kukunin ng isang bata ang buto sa tabi ng aso.5. Kailangang hintayin ng aso na matapos umawitang isang bata na nakakuha ng buto bago niyabuksan ang kanyang mga mata.6. Huhulaan ng aso kung sino ang nagtatago ngbuto.18

Nagustuhan mo ba ang laro? Nalaman moba o ng iyong mga kamag-aral kung sino angkumuha ng buto sa aso?Ngayon, mag-isip ng ibang hayop at palitanang pangalan ng aso at ang nawawalangbagay. Anong hayop ang naiisip mong ipalit natin salaro kanina? Anong bagay ang maaringmawala sa hayop na iyong naiisip?Halimbawa:Hayop Nawawalang BagaypusatinikmanokmaisPalitan ng ibang hayop ang aso at kantahinang awit. Gayahin ang tunog ng hayop naipinalit habang umaawit.Pareho ba ang iyong pagkaawit sa “Aso,Aso” nang palitan mo ang awit ng ibanghayop?”Puno ng kakaiba at kawili-wiling tunog angating mundo. May sariling tunog ang bawat bagay.Ito ang dahilan kaya ang boses mo ay iba sa bosesng iyong kapatid at mga kamag-aral.19

Sa musika, timbre ang tawag sa kagandahan atpagkakaiba ng tunog. Ito ang nagbibigay sa iyongboses ng natatanging kalidad.Kaya mo bang gayahin ang iba’t ibang timbreng tunog ng mga hayop o bagay sa sumusunod nalarawan?Gawain 3Iba Pang Pinagmumulan ng TunogPanuto: Gayahin ang iba’t ibang timbre ng tunogng mga hayop o bagay sa sumusunod nalarawan:tilaok ng manokkalantog ng pompiyangdagundong ng tamboltahol ng aso20

Gawain 4Ang Sirko (Kuwentong Tunog)Ang SirkoIsang araw, sisaat ang kanyangay pumuntasa kalapit na barangay. Sa kanilang pagpasok sa bakod,nakita nila ang mga hayop tulad ng mga ,malaking,at isang. Habang palapit sila sa malaking tolda, narinig nilaang dagundong ngat ang mgana masayangsumisigaw. Tumakbo sila upang makita ang pangkat ng mgana nagma-magic. Sa tuwing ang isa sa mgamagic, nakaririnig siSiat angat ang kanyangay magma-ng kalantog ngay masayang-masaya saat gusto pa nilang bumalik upang makita ang mgamalakingat ang mgaang.21rolling and thecheering. They ran in to see a group of

Kung ikuwento mo itong muli, paano mogagawing mas kawili-wili? Ano ang mga bagay sa inyong silid-aralan namaari mong gamitin upang makalikha ng mgakawili-wiling tunog para sa kuwento? Mag-isip ng paraan kung paano kamagkukuwento nang may kawili-wiling tunog.Sabihin ito sa klase. Pakinggan ang kanilangsasabihin.Pampaunlad na Gawain:1. Sumulat at gumuhit ng 3 bagay na makikita sainyong tahanan? Ilarawan ang tunog nanalilikha nito.2. Maglaro ng “Aso, Aso” kasama ang iyong mgakalaro o kasapi ng pamilya. Tingnan kungmakikilala ang taong kumuha ng buto.X. PagtatasaLumikha ng tunog na angkop sa linya ngkuwento. Gamitin ang iyong boses at mga bagaysa silid –aralan. Huwag matakot sa paglikha ngiba’t ibang tunog. Tandaan, ang pinakakaiba angpinakamaganda.22

XI. Pagbubuo Alin sa mga gawain ang pinakagusto o hindimo gusto? Bakit? Ano ang mangyayari sa ating mundo kungpare-pareho ang tunog na nalilikha? Bakit? Buuin ang pangungusap:Ang timbre ay nagbibigay.23

I. Nilalayong Antas:II. Pamagat ng Modyul:Baitang 1Pang-apat na Modyul saPagkatuto2 beses sa isang lingona tig- 40 minutoIII. Nakalaang Oras:IV. Kabuuan ng ModyulIpinakikilala sa modyul na ito ang pagtataya sapag-unlad pangmusika ng mga bata bunga ngkanilang aktibong pakikibahagi at pagsasanay samga araling pangmusikang ipinakita sa modyul 1- 3.V. Batayan ng Pagkatuto/ LayuninAng mag-aaral naipakikita ang lahat ng kailangang kasanayanmula sa naunang modyulVI. Nilalaman/ Paksa: Pagtataya: Muling balikan atsubukin ang kaalaman at kakayahang napagaralan sa Unang Kuwarter.VII.Mga Mapagkukunana. “Ang Trabaho ng mga Bumbero” (Working atthe Fire Station) salin mula sa Holt Music Seriesb. Pagtataya at Ulat sa pag-unlad sa MusikaVIII. Mga GawainNgayon, maaari kang gumalaw at isakilos angkuwento. Basahin natin ang kuwento nang sabay24

sabay. Maghandang ulitin ito sa klase. Gumamitng kilos at tunog.Gawain 1“Ang Trabaho ng mga Bumbero”“ Isang araw, abalang naglilinis ang mgabumbero ng kanilang trak at istasyon. Bigla silangnakarinig nang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! “Maysunog!” Mabilis na tumakbo ang mga bumbero sakanilang trak. Wang! Wang! Wang! Malakas natunog ng trak ang kasunod narinig. Pagdating salugar ng sunog, mabilis na bumaba ang mgabumbero mula sa trak. Agad nilang pinatay angapoy. Pataas-pababa, pataas-pababa angpaghawak nila sa hose na naglalabas ngnapakaraming tubig.25

Nang wala nang apoy, inayos nila ang kanilanggamit. Bumalik sila sa kanilang istasyon. Puno ngputik at uling ang kanilang trak. Nilinis muli nilaang kanilang trak at istasyon. Muli silang nakarinignang malakas na tunog. Kriiiiiiiiing! “May sunog nanaman!” Basahing muli ang kuwento kasabay ng guro.Bigyan ng sariling wakas ang kuwento. Pag-usapan ang mga kilos at tunog namaaaring gamitin sa kuwento. Isa-isahin angmga ito.26

Gawain 2PagtatayaPanuto: Alamin kung naisagawa mo ang angkopna kilos at tunog sa kuwento. Lagyan ng tsek ( )ang tamang kahon.PagtatayaNakita1. Angkop ang kilos naginamit sa bawatbahagi ng kuwento.2. Angkop ang tunog naginamit sa pangyayarisa kuwento.3. Madaling naunawaanang kuwento batay saginawang kilos.27MayIpinakitang Pagunlad

Gawain3Unang Kuwarter na Pagtataya sa SariliPanuto: Sukatin ang pag-unlad ng iyongkasanayan sa musika. Gumuhit ng masayangmukha ( ) sa loob ng kahon na nagpapakita ngiyong kaalamang nakamit.HalosKayangPansariling PagtatayaGawin NagagawaMga Kasanayan saMusika:1. Nakapagpapakita ngtempo at pagbabagong dynamics sapamamagitang ngpaggalaw ng katawan.2. Nakagagamit ngsariling boses upangmakabuo ng iba’tibang timbre.3. Nakagaganap ng maywastong antas ngdynamics .4. Nakagagawa ng iba’tibang uri ng timbregamit ang sariling boseso iba’t ibang28

kagamitan sa loob ngsilid- aralan.5. Naaawit ang tanong atsagot ng pagbati nangmag-isa.6. Nakapakikinig atnakasusunod sa mgapanuto at tuntunin sapag-awit.7. Nakapagpapakita ngangkop na pagsisikapsa mga gawain.8. Patuloy nanakapagpapakita ngpakikiisa, pagpipigil sasarili, paggalang sa isa’tisa atpagkamamamayan.29

Musika 1 - Modyul 5I. Nilalayong Antas:II. Pamagat ng Modyul:PagkatutoIII. Nakalaang Oras:na tig-30 minutoBaitang 1Ikalimang Modyul sa2 beses sa isang linggoIV.Kabuuan ng ModyulIpinakikilala sa modyul na ito ang elemento ngritmo. Layunin nitong makapagpakita ang mgamag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa tunog,katahimikan at ritmo sa pamamagitan ngpagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid atpagtugon sa mga gawain.V. Batayan ng Pagkatuto/ LayuninAng mag-aaral naiuugnay ang mga larawan sa tunog atkatahimikan sa loob ng hulwarang panritmo. nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit atnakapagpapatugtog ng mga instrumentongpangmusika bilang tugon sa tunog na maytamang ritmo. nakalilikha ng madaling hulwarang ostinatonang dalawahan, tatluhan at apatang30

pangkat sa pamamagitan ng paggalaw ngkatawan.nakapaglalaro ng mga kagamitang pansilidupang makalikha ng mga simpleng himig napaulit-ulit o hulwarang ostinato.VI.Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama ng tunogat katahimikan na nasa tiyempo.VII.Mga Mapagkukunana. “Tulog Na”Oyayi ni CielitoMargo E. Mirandillab. “ Duyan” (See-Saw)Tugmac. “Tren” ( Engine, Engine No. 9) TugmaVIII. Mga GawainNakapagduyan ka na ba? Paano itogumagalaw? Gayahin.Awitin ang “Duyan”.See-Saw (Duyan)(Isinalin sa Filipino ni: Ms. Dulce de Vera)See-saw up and downumimbay31Duyan,

In the sky and on the ground (2x)Pataas at pababa (2x)May mahaba at maikling tunog ng musika. Mulinating awitin ang duyan. Pakinggan kung alingbahagi ng awit ang may mahaba at maiklingtunog.Gawain 1Tayo Nang Maghanap!Panuto: Hanapin ang salitang may mahaba atmaikling tunog sa awiting “Duyan”. Biluganang salitang inawit nang mahaba. Lagyan ngkahonang salitang inawit nang maikli.Sundan ang halimbawa:See - sawInDuPatheanddown,sky and on the ground.yan-taup-asu-mim-at32baypa - ba -ba.

Gawain 2Paggawa ng Mahaba at Maikling TunogPanuto: Makikita sa kahon ang mahaba atmaikling guhit. Ito ang naglalarawan sa mahabaat maikling tunog ng unang linya ng awit na“Tulog Na”. Lagyan ng mahaba at maikling guhitang pangalawang linya ng awit upang maipakitaang mahaba at maikling tunog. Pumalakpak nang mahaba at maikling tunoghabang inaawit ang tulog na.Ipalit ang salitang mahaba at maikli sa mgatitik na awit na “Tulog Na”. Pumalakpakhabang umaawit.33

Gawain 3TrenLinya 1:Linya 2:Linya 3:Linya 4:IX. PagtatasaIpakita kung gaano ka kahusay umawithabang pumapalakpak nang mahaba at maiklingtunog. Kulayan ng DILAW ang bituin kungNAPAKAHUSAY, PULA kung MAHUSAY at BERDEkung HUMUHUSAY ang pag-awit.1. Naaawit nang wasto ang himig.2. Nakapapalakpak at naaawit nang tama angmahaba at maikling tunog.34

3. Nakikilala ang mahaba at maikling tunog saawit na walang tulong ng guro.X. Pagbubuo Anong mga tunog ang ating natutuhanngayon? Ano kaya ang magiging tunog ng awitin kungmaikling tunog lamang ang gagamitin? Ano naman ang magiging tunog kung angmahabang tunog lamang ang gagamitin? Buuin ang pangungusap:Mahalaga ang pagsasama ng mahaba atmaikling tunog sa isang awit dahil.35

Musika 1 – Modyul 6I. Nilalayong Antas:II. Pamagat ng Modyul:Baitang 1Ikaanim na Modyul saPagkatuto2 beses sa isang lingona tig-30 minutoIII. Nakalaang Oras:IV. Kabuuan ng Modyul:Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ngritmo. Layunin nitong makapagpakita ang mgamag-aaral ng pangunahing pag-unawa satunog, katahimikan at ritmo sa pamamagitan ngpagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid atpagtugon sa mga gawain.V. Batayan ng pagkatuto/ LayuninAng Mag-aaral naiuugnay ang mga larawan sa tunog atkatahimikan sa loob ng hulwarang panritmo. nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit atnakapagpapatugtog ng mga instrumentongpangmusika bilang tugon sa tunog na maytamang ritmo. nakapaglalaro ng mga madaling hulwarangostinato sa mga kagamitang pansilid-aralan oanumang bagay na magpagkukunan ngtunog.36

VI. Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama ng tunogat katahimikan na nasa tiyempo.VII. Mga Mapagkukunana. “Pan de Sal”Salin ni D. De Verab. “Tren”Tugmac. “Chimpoy Champoy” Katutubong LarongPangmusika ng Maynila ni Miriam B. Factorad. “Tulog Na” Oyayi ni Cielito Margo E. MirandillaVIII. Mga GawainAng musika ay pagsasama-sama ng tunog atkatahimikan. Tapikin ang mesa o ang iyongkandungan kasabay ng guro habang inaawit ang“Tulog Na.”Gawain 1Damhin ang KumpasPanuto: Ang sumusunod ay kumpas ng awiting“Tulog Na”. Mula sa kaliwa, sabayan ng tapik angbawat kumpas ng awit na “Tulog Na.”IIIIIIIIAng kumpas ng isang awit o piyesa ng musika aytinatawag ding PULSO. Hihinto ang kumpas ngawit kapag tapos na ito.37

Gawain 2Pagguhit ng KumpasPanuto: Gayahin ang halimbawa sa Gawain 1.Isulat ang kumpas ng tugmang “Tren”. Awitin itohabang gumuguhit ng kumpas.Ilang kumpas mayroon ang awitin?Gawain 3Mga Kumpas na Walang TunogPanuto: Makikita sa ibaba ang kumpas ng awit na“Chimpoy, Champoy.” Lagyan ng exis (x) angmga kumpas na para sa iyo ay WALANG TUNOG.Linya 1IIIIIIILinya 2IIIIIII38

Sa musika, PAHINGA ang tawag sa kumpas naWALANG TUNOG. Ibig sabihin, walang tunog omay KATAHIMIKAN sa kumpas na ito. Ginagamitang simbolongSino ang mahilig kumain ng pan de sal?Kantahin natin ang awit na “Pan de Sal”.“Pan de Sal” (translation of “Hot Cross Buns”)Salin ni: D. de VeraPan de SalPan de SalIsang pirasoDal’wang piso.Gawain 4Hamon sa Kumpas ng Walang TunogPanuto: Isulat ang kumpas ng bawat linya ngawiting “Pan de Sal.” Lagyan ng ekis (x) angkumpas na WALANG TUNOG at iguhit angsa tabi nito.Tingnan ang halimbawa:LINYA 1IIIILINYA 2LINYA 3LINYA 439

XI. PagtatasaAlamin ang iyong kakayahan. Lagyan ng tsek ( )ang angkop na kahon.MGA KASANAYAN1. Natutukoy ang kumpasna WALANG TUNOG sa awithabang nakikinig.2. Nakasusunod sa mgaSIMBOLO ng KUMPAS atPAHINGA sa mga kilalangawitin.3. Nakasusunod sa mgaibinigay na kumpas sapamamagitan ng kilos ngkatawan.4. Nakaguguhit ng mgaKUMPAS at PAHINGA ngisang kilalang awitin.40KAYANGGAWINHINDIPAKAYA

XII. PagbubuoNatutuhan natin sa modyul na ito na gumagamitang musika ng TUNOG at KATAHIMIKAN sa ilangawit. Ano ang kaibahan ng TUNOG saKATAHIMIKAN? Anong salita ang ginagamit upang tukuyinang KUMPAS NA WALANG TUNOG? Buuin ang pangungusap:Ang kumpas ng awit ay tinatawag ding. Humihinto lamang itokapag tapos na ang awit.Musika 1 - Modyul 7I. Nilalayong Antas:II. Pamagat ng Modyul:Baitang 1Ikapitong Modyul saPagkatuto2 beses sa isang lingona tig- 30 minutoIII.Nakalaang Oras:IV. Kabuuan ng Modyul:Ipinakikilala sa modyul na ito ang element ngritmo. sa musika. Layunin nitong makapagpakitaang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawasa tunog, katahimikan, at ritmo sa pamamagitanng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid,at pagtugon sa mga gawain.41

V. Batayan sa Pagkatuto/Layunin:Ang mag-aaral nakapapalakpak, nakatatapik, nakaaawit atnakapagpapatugtog ng mga instrumentongpangmusika bilang tugon sa tunog na maytamang ritmong: Nasa metrong dalawahan Nasa metrong tatluhan Nasa metrong apatan nakapaglalaro ng madadaling hulwarangmetrong dalawahan, tatluhan at apatang sukatgamit ang kagamitang pansilid-aralan oanumang bagay na mapagkukunan ng tunog nakalilikha ng madadaling hulwarang ostinatosa metrong dalawahan, tatluhan at apatan namay kasabay na kilos ng katawanVI. Nilalaman/ Paksa: RITMO – pagsasama-samang tunog at katahimikan sa tamang tiyempo.VII. Mga Mapagkukunan:d. “Talbog Pataas” (Bounce High) Awitingpambatae. “Pan de Sal”Tugmaf. “Tren”Tugmag. “Pedro Penduko”Awit na Pasalita niM. Isleta42

VIII. Mga GawainSa musika, ang kumpas ay maaaring ipangkatsa metrong dalawahan o metrong tatluhan.Awitin natin ang “Talbog Pataas” atmagkunwaring may hawak na bola.“Talbog Pataas”Talbog Pataas, Talbog PababaIhagis ang bola kay Rita!Gawain 1Patalbugin ang Bola1. Isiping may hawak kang bola. Patalbugin atsaluhin ito habang umaawit.2. Matapos awitin ang “Talbog Pataas” ngdalawang beses, ilagay ang kamay sa likod.Isiping ang boses mo ang bolang tumatalbog.3. Ano ang iyong napansin?Panuto: Makikita sa ibaba ang patayong guhit.Simbolo ito ng kumpas ng awit na “TalbogPataas.” Lagyan ng ekis (X) ang ibaba ng guhit namay malakas na kumpas katulad ng pagtalbogng bola.43

Tingnan ang halimbawa:IIIIIIIIXKantahing muli ang awit kasabay ng iyongboses na tumalbog katulad ng bola.Sa musika, tinatawag na MALAKAS NA KUMPASang may markang X at MAHINANG KUMPASnaman ang walang marka.Tingnang mabuti ang patayong guhit na maymalaking letrang L at letrang H. Ang titik L aypara sa Lakas ng kumpas at H ay para naman saHina ng kumpas. Pumili ng tamang kilos ngkatawan na magpapakita ng MALAKAS NAKUMPAS at MAHING KUMPAS.Ipakita ang ibig sabihin ng bawat guhit sapamamagitan ng tamang paggalaw ng katawan.IIIIIIIILHLHLHLHUpang maging madali ang pagsulat atpagbasa ng musika, gumagamit ang mgamusikero ng guhit sa unahan ng malakas nakumpas. BAR LINES ang tawag dito. Ang puwangsa pagitan ng BAR LINES ay tinatawag na BAR.44

Gawain 2Pagbilang ng BarsILIHILIHILIHILIHIlan ang mga bar sa pagitan ng bar lines?Napansin mo ba kung ilang kumpas angnasa bawat bar?Kapag may dalawang kumpas sa bawat bar,ang awit ay gumagalaw nang dalawahan.Inilalagay ang simbolong 2 sa unahan ng awitupang ipakita na ang daloy ng awit ay maydalawahang sukat. Sa musika, ang ibig sabihin ngbilang ay ang SUKAT ng awit.Balikan ang Gawain 2. Isulat sa patlang saunahan ng malakas na kumpas ang bilang na 2.Kantahing muli ang awit na “Talbog Pataas”habang sinusunod ang kahulugan ng L (lakas) at H(hina).45

Pumili ng kilos ng katawan na magpapakita ngmalakas na kumpas ng awit at gawin ito sa tuwingaawitin ang malakas na kumpas.Gawain 3Pagguhit ng Bar linesPanuto: Muli nating awitin ang “Leron, Leron,Sinta.” Gumawa ng patayong guhit upangmaipakita ang kumpas ng unang bahagi ng awit .Lagyan ng panandang diin ( ) ang malakas nakumpas. Gumuhit ng bar lines sa tamang lugarnito. Isulat ang bilang ng kumpas sa unahan ngawit .PamagatSukatLINYA 1LINYA 2LINYA 3LINYA 446

Napansin mo ba ang lugar ng mga MALAKAS NAKUMPAS ng awit?Saan nakikita ang MALAKAS NA KUMPAS sa bawatBAR?Gawain 4Hulaan ang SukatPanuto:1. Awitin ang “Pedro Penduko”. Lagyan ngpatayong guhit ang bawat linya ng awit upangmaipakita ang kumpas nito.2. Lagyan ng panandang diin ( ) ang bahagi ngawit na may malakas na kumpas. Isulat ang sukatng awit sa patlang.“Pedro Penduko”(Awiting Pasalita)Pedro Penduko, kumain ng itlog,Nang hindi maligo iniwan ng kalaro.LINYA 1sukatLINYA 247

PagtatasaNgayon naman, awiting muli ang “Tren”.Pumalakpak ayon sa kumpas ng awit at sabayanito ng tamang kilos ng katawan na magpapakitang MALAKAS AT MAHINANG KUMPAS.XIII.Sukatin ang iyong kasanayang natutunan.MGA KASANAYAN1. Nakaririnig ngmalakas atmahinang kumpas.2. Nakasusunod sapalatandaan ngmalakas atmahinang kumpas.3. Nakasusunod sakumpas gamit angpaggalaw ngkatawan.4. Nakakikilala ng sukatng alam na awit.5. Nakaaawit ngawiting may sukatna dalawahan attatluhan.48KayangHindi paGawinKaya

XIV.PagbubuoNatutunan natin sa modyul na ito na angKUMPAS ay maaaring MALAKAS o MAHINA atmaaring pangkatin na may sukat na dalawahan(2-metro) o tatluhan (3-metro). Ano ang hinahanap ng mga musikero bagomaglagay ng bar lines sa isang awit? Upang matukoy ang sukat ng isang awit, dapatbilangin ang na makikita sabawat .49

Musika 1 - Modyul 8I. Nilalayong Antas:II. Pamagat ng Modyul:sa PagkatutoIII. Nakalaang Oras:na tig- 30 minutoBaitang 1Ikawalong Modyul2 beses sa isang linggoIV.Kabuuan ng Modyul:Layunin ng modyul na ito na suriin ang pagunlad pangmusika ng mga bata bunga ngaktibong pakikilahok at pagkakalantad sa mgakaalamang pangmusika na nakapaloob saModyul 5-7.V. Batayan ng Pagkatuto/ Layunin:Ang mag-aaral naipakikilala ang lahat ng kagalingangkinakailangang matamo mula sa mganakaraang modyulVI.Mga Naunang Kasanayan at Pagtatasa:Naipakikita ng mag-aaral ang lahat ngkinakailangang kasanayang nakapaloob sa mganabanggit na modyul.VII. Nilalaman/ Paksa:50

Unang Arawa. Pag-aralang muli at suriin ang mga konsepto atkasanayang pinag-aralan sa PangalawangKuwarter. Ano ang mga pagkaing nakukuha sa dagat oilog? Ating pag-aralan ang isang larong awit tungkolsa alimango. Paano ba kumilos ang alimango? Maglaro tayo gamit ang ating daliri sa kamayupang ipakita ang galaw ng isang alimangohabang umaawit ng “Tong, Tong, Tong.”“Tong, Tong, Tong”Tong, tong, tong , tongPakitong-kitongAlimango sa dagatMalaki at masarapMahirap mahuliSapagkat nangangagat. Kaya mo bang iparinig ang kumpas ng awit sapamamagitan ng pagtapik sa iyong51

kandungan habang umaawit? Aling salita angmay MALAKAS na kumpas? Nalaman mo ba ang sukat ng awit sapamamagitan ng pagtapik sa iyongkandungan? Ngayon, sagutan mo ang Gawain 1.i.Paglalapat: Magpangkat-pangkat na tig-15. Nalaman mo ba ang sukat ng awiting“Tong, Tong, Tong” sa pamamagitan ngpagtapik sa MALAKAS NA TUNOG nito? Gumawa ng isang madaling OSTINATO oPAULIT-ULIT NA PAG-AWIT. Pumili ng angkop na galaw ng katawanpara sa ginawang OSTINATO. Magsanay ng 5 hanggang10 minuto bagogawin ang gawain.ii.Pagbubuo:Paano mo ilalarawan ang presentasy

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang