Filipino Baitang 7 Ikaapat Na Markahan - Rex Interactive

11m ago
163 Views
6 Downloads
1.96 MB
50 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 7d ago
Upload by : Ciara Libby
Transcription

Filipino Baitang 7Ikaapat na Markahan1

2

Ikaapat na Markahan Baitang 7Supplemental Lesson PlanIbong Adarna – Isang Obra MaestraAralin 1: Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong AdarnaA.PanimulaIpasagot ang mga tanong sa mga mag-aaral.B.1.Naniniwala ka ba sa mga kababalaghan?2.Anong mga kababalaghan ang nasaksihan,narinig, at napanood mo? Isalaysay ito sa klase.3.Paano nakaapekto ang paniniwala mo upangmapatunayang totoo ang mga pangyayaringhindi inaakalang nangyayari?KatawanUnang PagbasaSabihin na maaaring gawing indibidwal opangkatan ang pagbabasa ng klase.(Ipabasa nang masining sa harap ng klase angtungkol sa Tulang Romansa.)PamantayangPangnilalaman:Ang mag-aaral aynagpapamalas ng pagunawa sa kasaysayan,katangian ng korido atng may-akda.PamantayangPagganap:Naisusulat nangsistematiko angmga nasaliksikna impormasyonkaugnay ng kaligirangpangkasaysayan ngIbong AdarnaMga KasanayangPampagkatuto:1. Naibibigay angkahulugan atkatangian ng korido2. Naisasalaysayang kaligirangpangkasaysayan ngIbong Adarna3. Napahahalagahanang pag-aaral ngIbong Adarna4. Nakasusulat ngisang maiklingpananaliksik ukol samga bagong ideyatungkol sa IbongAdarnaSanggunian:Rodillo, Gregorio M. et al.1997. Ibong Adarna – IsangInterpretasyon. Manila: RexBook Store.3

Tulang RomansaAng tulang romansa ay tulang pasalaysay tungkol sa pakikipagsapalaran atkabayanihan na karaniwang ginagalawan ng mga prinsipe’t prinsesa at mga mahal na tao.Naging palasak ang mga tulang romansa sa Europa noong Edad Media at maaaringnakarating ito sa Pilipinas mula sa Mexico noon pang 1610. Ngunit noong dantaon 18lamang ito naging palasak sa ating bansa kasabay ng pagkakilala sa impremta at pagkatutong mga katutubo ng alpabetong Romano.Ang panitikan ay isa sa mga paraang ginamit ng mga mananakop na Kastila sapagpapalaganap ng relihiyong Kristiyano, at ang mga tulang romansa ay lumaganapkasabay ng pagdagsa ng mga aklat-dasalan. Layunin ng tulang romansa na mapalaganapng diwang Kristiyano. Karaniwan, kung gayon, ang pagtawag sa Diyos ng mga tauhan atang gantimpala ng langit sa mga nananalig. Karaniwan ding nagsisimula ang mga ito sapanalangin sa pag-aalay ng akda sa Birhen o sa isang santo.Nagkasanib sa tulang romansa ang dayuhan at ang katutubo. Dayuhan ang (1) anyongpampanitikan na galing sa Europa at dinala rito ng mga prayle at sundalong Kastila; (2)ang mga tauhan, na may prinsipe at prinsesang may mga pangalang dayuhan; (3) angtagpuan, na karaniwang isang malayong kaharian sa Europa; at (4) ang paksang relihiyosona pinalalaganap sa pamamagitan ng anyong pampanitikang ito.Ngunit binibihisan na ang tulang romansa ng katutubong pagkamalikhain. Katutuboang (1) wikang ginamit sa mga tulang romansa; (2) ang tradisyon sa pagtula na dati nangginagamit sa panitikang salimbibig, tulad ng bugtong, sawikain, at iba pa; (3) ang mgatalinghagang likas sa wika; at (4) ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno,tulad ng pagmamahal sa magulang, pagtulong sa nangangailangan at iba pa.Ang tulang romansa, kung gayon, ay dayuhang anyo na binihisan ayon sa katutubongpanlasa. Maging ang mga tauhan, bagama’t mga prinsipe at prinsesang may mga dayuhangpangalan, ay nagpapahayag ng mga kaisipan at pagpapahalagang katutubo.4

Ikalawang PagbasaIpabasa nang tahimik sa klase.Dalawang Anyo ng Tulang RomansaAng awit at korido ay dalawang anyo ng tulang romansa. Nagkakaiba ang dalawangito ayon sa sukat, himig, at pagkamakatotohanan.Korido(1)May walong pantig sa bawat taludtod.(2)Sadyang para basahin, hindi awitin.(3)Kapag inawit, sa himig na mabilis o allegro, ito ay dahil maikli ang mga taludtod,wawaluhing pantig lamang.(4)Ang mga tauhan ay may kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawang mga kababalaghan na hindi magagawa ng karaniwang tao, tulad ng pagpatagng bundok, pag-iibang anyo, at iba pa.(5)Dahil dito, ang mga pakikipagsapalaran ng mga tauhan ay malayong maganapsa tunay na buhay.(6)Halimbawa nito ang Ibong Adarna.(1)May labindalawang pantig sa bawat taludtod.(2)Sadyang para awitin, inaawit sa tanging pagtitipon.(3)Ang himig ay mabagal o banayad, tinatawag na andante.(4)Nahaharap sa mga pakikipagsapalaran ang mga tauhan sa awit, ngunit higitna makatotohanan o hango sa tunay na buhay ang mga pangyayari. Walangkapangyarihang supernatural ang mga bida.(5)Maaaring maganap sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa isang awit.(6)Halimbawa nito ang Florante at Laura.AwitMay iisang layunin ang awit at korido sa paglikha ng mga tauhang may kahangahangang kakayahan:Lumikha ng larawan ng isang bayaning maaaring hangaan at pamarisan.5

Ikatlong PagbasaKaligirang Pangkasaysayan ng Ibong AdarnaSinabi ni Santillan-Castrence (1940) na ang kasaysayan ng Ibong Adarna ay maaaringhango sa mga kuwentong-bayan ng iba’t ibang bansa, tulad ng Alemanya, Denmark,Romania, Austria, Finland, Indonesia, at iba pa.Taglay ng Ibong Adarna ang motif ng cycle na matatagpuan sa mga kuwentongbayan o folklore. Ito’y ang sumusunod: maysakit ang ina (isang reyna) isang ama (isanghari) at kailangan ng isang mahiwagang bagay upang gumaling, tulad ng ibong umaawit,tubig ng buhay, halaman, at iba pa. Maglalakbay ang tatlong anak ngunit ang bunso angmagtatagumpay (dahil matulungin) na makuha ang makalulunas na bagay sa tulong ngmatandang ermitanyo. Pagtutulungan siya ng nakatatandang mga kapatid upang agawanng karangalan, at magdaranas siya ng maraming hirap, ngunit magtatagumapy rin sa huli.Ilan sa mga kuwentong-bayan na hawig ng Ibong Adarna ay ang sumusunod:1.Mula sa kuwentong Scala Celi (1300)2.Mula sa Hessen, Alemanya (1812)3.Mula sa Paderborn, Alemanya4.Mula sa Vaderbon, isinulat ni Gretchen Wild ang “Ang Maputing Kalapati” (1808)5.Mula sa Denmark (1696)6.Mula sa “Isang Libo’t Isang Gabi”7.Mula sa Malayo-Polinesya ni Renward Brandsetter8.Mula sa Malische- Marchen na tinipon ni Paul AmbruchAng mga kuwentong-bayan na ito ay may pagkakahawig ngunit may pagkakaibadahil sa kulturang pinagmulan ng bansa.6

1.Pagpapalawak ng TalasalitaanIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na mga gawain.A.Magbigay ng mga susing salita na maaaring mailarawan ang salitang nasa ibaba.Isulat ito sa bawat patlang na nasa semantic web.TULAROMANSA7

B.Mula sa mga susing salita na naisulat sa mga patlang, bumuo ng sariling kahulugan ngTulang Romansa.Ang Tulang Romansa ay2.PagpapalawigA.Sabihin sa klase na paghambingin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng awit atkorido batay sa nabasang teksto. Gamitin ang Venn diagram para ula sa mga nabanggit na kuwentong-bayan na hawig ng Ibong Adarna saikalawang teksto, saliksikin ang buod o ang kabuuang kuwento nito. Isalaysaysa klase ang mahalagang bahagi ng kuwento at isadula ito sa pamamagitan ngisang karilyo.Pagkatapos ng pagsasadula, tukuyin ng klase ang mahalagang detalye atmensahe ng akdang ibinahagi sa klase.8

3.PagpapayamanA.Ipahanay sa talahanayan ang mga kuwentong-bayan na isinalaysay at isinadulasa klase at isulat sa kanang kolum ang mga dahilan o motibo ng may-akda sapagkakasulat nito.Kuwentong-bayanB.C.Dahilan/Motibo ng may-akda batay sa sarilingpananaw ng mga mag-aaralIuugnay ng mga mag-aaral ang mga larawan sa bahagi ng kuwentong-bayangnapanood sa klase (dulaan na karilyo).KongklusyonSabihin na pagkatapos ng talakayang ito, masasalamin ng mga mag-aaral sakabuuang pag-aaral ng Ibong Adarna ang halaga nito sa:Sarili:Magulang:Kapwa:9

Takdang AralinSabihan ang mga mag-aaral na magsaliksik sa silid-aklatan o Internet tungkol sa ibapang ideya tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ipasulat ang buongtalata at ipasulat sa ibabang bahagi ang pinagkunan o ang sanggunian batay sa pormat ngpagsusulat ng bibliograpiya.Rubric sa Pagmamarka (Maaaring baguhin.)1.Bagong Konsepto na Nakalap–40%2.Pagkilala sa Sanggunian–10%3.Kalinawan ng Paglalahad–30%4.Orihinalidad (Walang Hawig Sa Kaklase)–5%5.Kaugnay sa Paksa–15%Kabuuan 100%10

Ikaapat na Markahan Baitang 7Supplemental Lesson PlanIbong Adarna – Isang Obra MaestraAralin 2: Panawagan ng May-akda(Saknong 1–6)A.PanimulaIpasagot ang tanong na:Pamilyar ka ba sa problemang kinahaharap ngkabataang Pilipino? Kung ikaw ay mabibigyan ngpagkakataon na manawagan sa mga kabataangsangkot dito, ano ang iyong magiging panawagan?Bumuo ng isang panawagang pa-plakard paradito at ipaskil sa blackboard.B.KatawanSabihin sa klase na bumuo ng limang pangkatpara basahin ang bahagi ng Ibong Adarna na angPanawagan ng May-akda.PamantayangPangnilalaman:Ang mag-aaralay nagpapamalas ngpagsusuri ng mgapangyayari sa akda nanagpapakita ng mgasuliraning panlipunanna dapat bigyan ngsolusyon.PamantayangPagganap:Naisusulatang tekstongnagmumungkahing solusyon sa isangsuliraning panlipunanna may kaugnayan sakabataanMga KasanayangPampagkatuto:1. Nakapagmumungkahi ng mga angkopna solusyon sa mgasuliraning narinigmula sa akda2. Nailalahad angsariling saloobin atdamdamin sa napakinggang bahagi ngawitin na may pagkakatulad sa akdangtinalakay3. Nakasusulat ng isangpanalangin na makapagmumungkahi ngsolusyon sa isang suliraning panlipunanna may kaugnayan sakabataan11

(Basahin nang masining sa harap ng klase. Isa-tonosa isang awiting pansimbahan.)Panawagan ng May-akda (Saknong 1–Saknong 6)O, Birheng kaibig-ibigIna naming nasa langit,Liwanagan yaring isipNang sa layo’y di malihis.Ako’y isang hamak lamangTaong lupa ang katawan,Mahina ang kaisipanAt maulap ang pananaw.Malimit na makagawaNg hakbang na pasaliwaAng tumpak kong ninanasaKung mayari ay pahidwaLabis yaring pangangambaNa lumayag na mag-isa,Baka kung mapalaot naAng mamangka’y di makayaKaya, Inang matangkakalako’y iyong patnubayan,nang mawasto sa pagbanghaynitong kakathaing buhay.At sa tanang nariritongNalilimping maginooKahilinga’y dinggin ninyoBuhay na aawitin ko.1.Pagpapalawak ng TalasalitaanSabihin na ibigay ang kahulugan ngsumusunod na mga salitang nakahilig naginamit sa bawat taludtod. Gagamit ngdiksyonaryo para dito ang mag-aaral.12a.Liwanagin yaring isip nang sa layo’y dimalihisb.Malimit na makagawa ng hakbang napasaliwaSanggunian:Rodillo, Gregorio M. et al.1997. Ibong Adarna – IsangInterpretasyon. Manila: RexBook Store, Inc.

2.c.Ang tumpak kong ninanasa kung mayari ay pahidwad.Labis yaring pangangamba na lumayag na mag-isae.Nang mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhayPagpapalawigIpasagot ang mga tanong:a.Sino ang nagdarasal sa unang bahagi ng akda?b.Ano ang nilalaman ng kanyang panalangin?c.Bakit sa Mahal na Birhen siya nagdarasal?Magpatala ng balita na nagpapakita ng suliraning panlipunan naipinahayag sa saknong.Ako’y isang hamak lamangTaong lupa ang katawan,Mahina ang kaisipanAt maulap ang pananaw.(Ulo ng Balita):(Buong Balita) (Itala/Idikit.)Malimit na makagawaNg hakbang na pasaliwaAng tumpak kong ninanasaKung mayari ay pahidwa(Ulo ng Balita):(Buong Balita) (Itala/Idikit.)13

3.PagpapayamanIparinig ang awiting “Patawad” sa klase at ipahambing ang awiting ito saunang anim na saknong ng Ibong Adarna. Isa-isahin ang bahagi ng awitin at akdana magkahawig at ilahad ang saloobin o damdamin habang ito ay binabasa/inaawit.C.KongklusyonMagsagawa ng pangkatang gawain sa klase (limang pangkat/klase) atmagbabahaginan ng sariling karanasan tungkol sa pagpapanuto ng sarili upangmasolusyonan ang mga suliraning pangkabataan. Iuugnay ang huling saknong saakda upang mabigyan ito ng pansariling interpretasyon.Kaya, Inang matangkakalako’y iyong patnubayan,nang mawasto sa pagbanghaynitong kakathaing buhay.Sabihin sa mga mag-aaral na pagnilayan din ang gampanin ng isang ina/babaeupang mapanuto ang isang kabataan. Ipasulat ang repleksiyon sa isang stick on atibigay ito sa kanilang ina.Takdang AralinMagpasulat ng isang bukas na liham na kakikitaan ng mga solusyon sa mga suliraningkinahaharap ng mga kabataan. Papiliin lamang ng isang suliraning pangkabataan.Rubric sa Pagmamarka (Maaaring baguhin.)1.Nilalaman ng Liham–40%2.Organisasyon–10%3.Kalinawan ng Paglalahad–30%4.Orihinalidad (Walang Hawig sa Kaklase)–5%5.Esensiya ng Solusyon sa Lipunan–15% 100%Kabuuan14

Ikaapat na Markahan Baitang 7Supplemental Lesson PlanIbong Adarna – Isang Obra MaestraAralin 3: Saknong 7–128A. Panimula1. Panimulang PagtatayaBilugan ang letra ng tamang sagot.1. Sino ang hari ng Berbanya?a. Haring Fernandob. Haring Linceoc.Haring Briseod. Haring Salermo2. Ilan ang kanyang anak na lalaki?a. 1b. 2c. 3d. 43. Ano ang sanhi ng pagkakasakit ng hari?a. matinding karamdamanb. masamang panaginipc.pilyong mga anakd. isang sumpa4. Alin sa mga sumusunod ang lunas sa sakitng hari?a. awit ng sirenab. awit ng isang ibonc.tinig ng kanyang asawad. paggamot ng mediko5. Sino ang unang naglakbay upang hanapinang lunas sa sakit ng hari?a. Don Pedroc. Don Juanb. Don Diegod. Ermitanyo2. PagganyakMagkaroon ng maikling pagbabahagi ngmga mag-aaral kaugnay ng kahulugan ng mgapanaginip sa pamamagitan ng Think-Pair-Share.PamantayangPangnilalaman:Ang mag-aaral aynagpapamalas ng pagunawa sa Ibong Adarnabilang isang obramaestra sa ng mga mag-aaralang malikhaingpagtatanghal ng ilangsaknong ng koridongnaglalarawan ng mgapagpapahalagangPilipinoMga KasanayangPampagkatuto:1. Natutukoy ang mgamahahalagangpangyayari sanilalaman ngsaknong 7–1282. Nakikilala ang mgatauhan sa akdabatay sa katangiangipinamalas3. Nasusuri ang mgapangyayari sa akdana nagpapakitang mga suliraningpanlipunan na dapatbigyang solusyon4. Nakapagmumungkahi ng mga angkopna solusyon sa mgasuliranin mula saakda15

B.Ano sa mga panaginip mo ang hindi momalilimutan? Nagkatotoo ba ang panaginip mongito? Naniniwala ka ba na ang mga panaginip ay maykahulugan? Bakit? May katuwiran ba ang paniniwalasa kahulugan ng panaginip? Ipaliwanag ang panig.Katawan1. PresentasyonPagbasa ng mga Saknong ng Ibong AdarnaHatiin ang klase sa limang pangkat. Bigyanang bawat pangkat ng saknong na kanilangbabasahin at ibabahagi nila ito sa klase sapamamagitan ng pagbuo ng isang maiklingpagtatanghal.Pangkat 1: Saknong 7–29 (Ang Mag-anak saKaharian ng Berbanya)Pangkat 2: Saknong 30–45 (Ang Panaginip ngHari)Pangkat 3: Saknong 46–80 (Paglalakbay ni DonPedro)Pangkat 4: Saknong 81–109 (Paglalakbay niDon Diego)Pangkat 5: Saknong 110–128 (Paglalakbay niDon Juan)2.Pagpapalawak ng TalasalitaanTalasalitaanIpabigay sa mga mag-aaral ang kahulugan ngmga salita sa tulong ng advance organizer.1. matangkakalm2.wnmaulapm3.golumayaga16aak5. Nakasusulatng tekstongnagmumungkahing solusyon sa isangsuliraning panlipunanna may kaugnayan sakabataan

4.nililoi5.kmtdumangald3.lgPagpapayamanHatiin ang klase sa limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng paksa naibabahagi sa klase.Pangkat 1: Pagguhit at Paglalarawan ng TagpuanPumili ng saknong mula sa akda na naglalarawan sa tagpuan. Iguhit angtagpuan batay sa ibinigay na paglalarawan sa akda.BerbanyaBundok Tabor/Piedras PlatasPangkat 2: Pagpapakilala sa mga TauhanPumili ng saknong mula sa akda na naglalarawan sa tauhan.Haring FernandoIlarawan si Haring Fernando bilanghari o pinuno. Ihambing siya sa mgapinuno ng bayan sa kasalukuyan.Reyna ValerianaIlarawan si Reyna Valeriana bilangreyna at asawa. Ihambing siya saasawa ng mga pinuno ng bayan sakasalukuyan.Don Pedro, Don Diego, atDon JuanIlarawan ang tatlong prinsipe.Ihambing sila sa mga anak ngpinuno ng bayan sa kasalukuyan.17

Pangkat 3: Paghahambing ng Pamilya sa Berbanya at sa Pamilyang PilipinoPamilya saBerbanyaPamilyangPilipinoPangkat 4: Pagbuo ng Story Board kaugnay ng mga Pangyayari sa AkdaPagpapalakisa mga AnakPagkakasakitng HariPaglalakbayni Don PedroPaglalakbayni Don DiegoPaglalakbayni Don JuanPangkat 5: Pagpapaliwanag ng Kaisipang Nakapaloob sa mga Piling Saknong mula saakdaSaknong 18“Sa pag-ibig ng magulangmga anak ay dumangalmaagang pinaturuanng dunong na kailangan”Saknong 30“Ngunit itong ating buhaytalinghagang di malamanmatulog ka nang mahusaymagigising nang may lumbay”Saknong 20“Alam niyang itong taoKahit puno’t maginooKung hungkag din ang uloBatong agnas sa palasyo”Saknong 82“Baon sa puso’ at dibdibay makita ang kapatidmagsama sa madlang sakitsa ngalan ng amang ibig”Saknong 127“Matibay na paniniwaladi hamak magpakababa,pag matapat ka sa nasaumaamo ang biyaya”Mga Gabay na Tanong:18a.Sino-sino ang tauhan ng Ibong Adarna?b.Ano ang katangian ni Haring Fernando? Isa ba siyang mabuting hari?Pangatuwiranan.

4.c.Sino ang naging paborito ng hari? Paano mo ito ihahambing sa iyongsariling pamilya?d.Paano mo kahaharapin ang mga pagkakataong hindi ikaw angpinagtutuunan ng pansin ng iyong magulang?e.Ano ang pangarap ng mga magkakapatid? Paano nila ito pinaghandaan?f.Ano ang naging panaginip ng hari? Ano ang naging epekto nito sa kanyangkalusugan? Paano hinarap ang suliraning ito ng mag-anak sa akda?g.Ano-ano ang iyong ginagawa sa oras ng pangangailangan sa pamilya? Sinoang iyong tinatakbuhan?PagpapalawigTukuyin ang mahahalagang pangyayari sa saknong na binasa at mgasuliraning panlipunan na nakapaloob dito. Maglahad din ng mga sanhi, bunga,at maaaring solusyon na mailalapat dito. Gamitin ang PECS Solution(Solusyon)Kongklusyon1.SintesisPunan ang hinihinging impormasyon sa character values profile. Ibigay angmga tauhan at mga katangian o pagpapahalagang ipinamalas nila sa aralin.19

2.PagtatayaSumulat ng isang tekstong nagmumungkahi ng solusyon sa isang suliraningpanlipunan na may kaugnayan sa kabataan na matatagpuan sa akdang binasa.Batayan ng PagmamarkaPamantayanNapakahusay!4–5 puntosNilalamanMalinaw at makabuluhan angpagpapaliwanag sa salitangkumakatawan sapaksang tinatalakay.Organisasyon Kapuna-punaang natatanging pagsasaayos atkaisahan ngmga ideya.WikaWasto’t angkopang paggamitng mga bantas,baybay, at gamitng mga salita.20Mahusay!3–2 puntosMay kabuluhanang ginawangpagpapaliwanag subalitmay ilang mgadiwang malabo.Paghusayin pa!1 puntosHindi malinawang kaugnayanng piniling salitasa paksang tinatalakay.Kapansin-pansinang kamalayansa pagsasaayosat kaisahan ngmga ideya.May kaguluhanang pagsasaayos at kaisahanng mga ideya.May iilang mgapagkakamali sapaggamit ngbantas, baybay,at gamit ngsalita.Hindi-gaanongnaisaalangalang angwasto’t angkopna paggamitng mga bantas,baybay, at gamitng mga salita.Marka

Ikaapat na Markahan Baitang 7Supplemental Lesson PlanIbong Adarna – Isang Obra MaestraAralin 4: Saknong 129–231A.Panimula1.Panimulang PagtatayaItanong sa mga mag-aaral:Ano ang pangyayari sa iyong buhay nasinubok ang iyong pananampalataya? Paanomo ito hinarap?Ang pangyayari sa aking Hinarap ko angbuhay na sinubok angpagsubok na ito na aking pananampalatayaay PamantayangPangnilalaman:Ang mag-aaral aynagpapamalas ng pagunawa sa Ibong Adarnabilang isang obramaestra sa ng mga mag-aaralang malikhaingpagtatanghal ng ilangsaknong ng koridongnaglalarawan ng mgapagpapahalagangPilipinoMga KasanayangPampagkatuto:1. Natutukoy angmga kaisipangnakapaloob sanilalaman ngsaknong 129–2312. Naisasalaysay angnaging paglalakbayat pinagdaanan niDon Juan sa paghuling Ibong Adarna2.PagganyakThink-Pair-Share: Papiliin ng kapareha angmga mag-aaral at hayaang pag-usapan nila angkatanungan sa ibaba.Anong sakriprisyo ang kaya mong gawinpara sa iyong pamilya? Bakit nagagawa ngtaong magsakripisyo para sa kanyang pamilya?3. Nasusuri ang mgasaknong sa akda nanagpapakita ng mgaisyung panlipunan4. Nakapaglalahad ngmga maidudulotng paggawa ngkabutihan sa kapwaat pagpapasalamatsa kapwa21

B.Katawan1.Pagbasa ng mga saknong ng Ibong AdarnaHatiin ang klase sa limang pangkat. Bigyanang bawat pangkat ng saknong na kanilangbabasahin at ipabahagi sa kanila ito sa klase sapamamagitan ng pagbuo ng isang storyboard.Pangkat 1: Saknong 129–161 (Pagtulong ni DonJuan sa Leproso)Pangkat 2: Saknong 162–182 (Pagkikita ni DonJuan at ng Ermitanyo)Pangkat 3: Saknong 183–196 (Pagtulong ngErmitanyo kay Don Juan)Pangkat 4: Saknong 197–214 (Paghuli ni DonJuan sa Ibong Adarna)Pangkat 5: Saknong 215–231 (Pagligtas ni DonJuan sa mga Kapatid)2.Pagpapalawak ng TalasalitaanHanapin sa loob ng kahon ang kahuluganng salitang nakahilis ayon sa pagkakagamit nitosa tan1.Binusbos niya ng kutsilyo ang kanyangpulso.2.Nagnuynoy siya nang malalim kung paanoiyon malulutas.3.Nagpaghulog ng matanda ang pakay niya.4.Lubhang namanglaw ang mga tao sakanyang sinapit.5.Nangabahaw ang kanyang mga sugatmatapos gamutin.5. Nakasusulat ng isangliham ng pasasalamatsa isang taongnakagawa sa iyo ngkabutihan o tulong

3.Pagpapayamana.Isa-isahin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari kung paano nahuli niDon Juan ang Ibong Adarna sa pamamagitan ng grapikong pantulong.1.2.3.4.b.Isang Saknong, Isang Akto:Ipakita sa isang maikling iskit ang kaisipang nakapaloob sa bawat saknong.Pangkat 1: Saknong 130Hinihinging patnubayanang ulilang paglalakbayhirap nawa’y matagalansa pag-ibig sa magulangPangkat 2: Saknong 160Ugali ko pagkabatana maglimos sa kawawa,ang naipagkawanggawabawiin pa’y di magawaPangkat 3: Saknong 185Sa Maykapal manawagantayong lahat na nilalangang sa mundo ay pumanawtadhana ng kapalaranPangkat 4: Saknong 196Kaya, bunso, hayo ka nasa gabi’y lalaimin ka,ito’y oras na talagang pagdating ng Adarna23

Pangkat 5: Saknong 220Tuwa’y umapaw sa dibdibng tatlong magkakapatidbawat isa ay may sambitng sa puso ay pag-ibigMga Gabay na Tanong:4.1.Sino ang nakilala ni Don Juan sa kanyang paglalakbay? Paano niya itotinulungan?2.Sino ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang Adarna? Anongkahiwagaan ang nakabalot dito?3.Ano-ano ang ibinigay sa kanya ng ermitanyo? Ilahad ang mga bilin nito kayDon Juan.4.Isalaysay ang pinagdaanang hirap ni Don Juan bago niya nahuli ang Adarna.5.Ano-ano ang katangiang Pilipino ang ipinamalas ni Don Juan sa tagpongito? Magbigay ng mga patunay.6.Sa iyong palagay, may mga tao pa bang katulad ni Don Juan sa kasalukuyan?Sino-sino sila?7.Sino ang madalas na gumagawa ng mabuti sa kapwa o handang tumulongna hindi naghahangad ng kapalit?8.Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa-tao? Ano ang mabuting naidudulotnito?9.Halimbawang mangyari sa inyo ang tulad ng nangyari kay Don Juan, anoang iyong gagawin? Bakit?PagpapalawigIpalahad sa mga mag-aaral ang naidudulot ng pagtulong sa kapwa atkahalagahan ng pagpapasalamat. Gamitin ang fan fact organizer.Pagtulong sa Kapwa24

Pasasalamat sa KapwaBatay sa inilahad na fan fact organizer ng mga mag-aaral, magpaguhit ng isang simboloo larawan na nagpapakita ng papel na ginagampanan ng mga mag-aaral sa pamayanankung saan naranasan nila ang pagtulong at pagpapasalamat sa kapwa.C.Kongklusyon1.SintesisBatay sa natutuhan ng mga mag-aaral sa talakayan, papunan ang mgapatlang upang mabuo ang kaisipan ng pahayag.2.PagtatayaSabihan ang mga mag-aaral na sumulat ng isang maikling liham ngpasasalamat sa kanilang kaibigan o kaklase na tumulong sa kanila sa oras na silaay may problema o laging dumaramay sa kanila sa panahon ng pangangailangan.Pamantayan sa PagmamarkaNagtataglay ang liham ng lahat ng mahahalagang bahagi mula sa pamuhatanhanggang lagda.Malinaw ang nilalaman batay sa paksa. Kakikitaan ang liham ng temangpasasalamat.Madaling unawain ang mensaheng nakapaloob dito.Nakalahad sa maayos na paraan. Wasto ang gamit at baybay ng mga salita atbantas.Kabuuang Puntos 5 – Napakahusay2 – Sadyang Di-Mahusay4 – Mahusay1 – Kailangan pa ng Pagsasanay3 – Katamtamang husay25

Ikaapat na Markahan Baitang 7Supplemental Lesson PlanIbong Adarna – Isang Obra MaestraAralin 5: Saknong mulang PagtatayaIpabigay ang pananaw ng mga mag-aaralsa maidudulot sa tao ng mga salitang nasa loobng i ang kasaysayan ng magkapatid naCain at Abel mula sa Bibliya.Mga Gabay na Tanong:B.a.Bakit nagawang patayin ni Cain si Abel?b.May mga pagkakataon din ba na ikaw aynakararanas ng inggit sa iyong kapatid?Bakit?c.Ano ang iyong ginagawa sa ganitong mgapagkakataon?d.Kung ikaw si Cain, ano ang iyong gagawin?KatawanPagbasa ng mga saknong ng Ibong Adarna.Hatiin ang klase sa limang pangkat. Bigyan angbawat pangkat ng saknong na kanilang babasahin atibabahagi nila ito sa klase sa pamamagitan ng isangmasining na pagbasa.Pangkat 1: Saknong 232–256 (Planong Patayin si DonJuan)26Ang mag-aaralay nagpapamalas ngpag-unawa sa IbongAdarna bilang isang obramaestra sa ng mga mag-aaralang malikhaingpagtatanghal ng ilangsaknong ng koridongnaglalarawan ng mgapagpapahalagangPilipinoMga KasanayangPampagkatuto:1. Natutukoy ang mgamahahalagangpangyayari sanilalaman ng saknong232–3992. Nakikilala angpositibo atnegatibong katangianng mga tauhan saakda3. Nabibigyangkahuluganang salitangnagpapahayag ngdamdamin4. Naiuugnay sa sarilingkaranasan ang mgakaranasang nabanggitsa binasa

Pangkat 2: Saknong 257–274 (Pagbabalik nina DonPedro at Don Diego sa Berbanya)Pangkat 3: Saknong 275–317 (Dalangin ni Don Juan)Pangkat 4: Saknong 318–338 (Paggamot ng Ermitanyo kay Don Juan)5. Naisusulat angsariling damdaminna may pagkakatuladsa naging damdaminng tauhan sa akdaPangkat 5: Saknong 339–399 (Umawit ang Adarna atHatol ng Hari)1.Pagpapalawak ng TalasalitaanPalawakin ang sumusunod na mga salitasa pagbibigay pa ng iba pang kaugnay na salitanito. Papunan sa mga mag-aaral ang conceptmap. Ipagamit sa pangungusap ang mga anAtasan ang mga mag-aaral na pagsunodsunurin ang mga pangyayari sa pamamagitanng story ladder.5432127

Mga Gabay na Tanong:3.a.Anong kasamaan ang binalak ng magkapatid kay Don Juan? Bakit nilanagawa ang bagay na iyon?b.Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa nila sa kapatid na bunso? Patunayanang sagot.c.Halimbawang mangyari sa iyo ang sinapit ni Don Juan, ano ang gagawinmo?d.Ano ang naramdaman ng hari nang mapunang hindi kasama ng magkapatidsi Don Juan?e.Nangyayari ba sa tunay na magkakapatid ang makainggitan katulad ngnadama ni Don Pedro kay Don Juan? Bakit? Ano ang masamang epekto nitoat paano maiiwasan?f.Ilarawan ang anyo ng Ibong Adarna na kanilang dala. Bakit kaya ito nangyari?g.Ilarawan ang dinanas ni Don Juan ang mga sandaling iyon. Sa kabila ngsinapit ng prinsipe, ano ang isang bagay na hindi niya nakalimutang gawin?Magbigay ng patunay.h.Ano-anong pagkakataon sa iyong buhay na maaari mong ihambing sapinagdaanan ni Don Juan? Magkatulad ba kayo ng ginagawa ni Don Juansa mga pagkakataong wala kang matakbuhan?i.Ano ang naging desisyon ng hari na magiging parusa ng kanyang dalawanganak? Kung ikaw ang hari, ganito rin ba ang iyong magiging desisyon?Bakit?Pagsusuri ng mga SaknongHatiin ang klase sa apat na pangkat. Magsasadula sila ng mga sitwasyon namaaaring magpakita ng nais ipabatid na damdamin ng mga saknong mula saakda.28Pangkat 1Lahat dito’y pasaliwaWalang hindi balintuna,Ang mabuti ay masamaAng masama ang dakilaTanong:Ano-anong mga pagkakataonitinuturing na mabuti ang mgabagay na masama?Pangkat 2Kailan kaya sa inyoNarito ang mga tao,Kapatid man at katotoAy lihim na kaaway mo?Tanong:Ano-anong mga pagkakataonmasasabing ang mga kaibigan aynagiging lihim na kaaway?

4.Pangkat 3Kung hindi man ay totoongHimala ng Diyos itoNapakita nga sa tao’tNang ang loob ay magbago.Tanong:Sa ano-anong pagkakataonmasasabing nagpapamalasang Diyos ng mga kaganapanupang mabago ang tao?Pangkat 4Huwag tayong mamantuganSa ugaling di mainamNa kaya kung dumaramayAy nang upang madamayan.Tanong:Sa anong mga pagkakataongmasasabing nagpapakita ngmabuti ang isang tao upangmasuklian lamang ng mabuti?Pangkat 5Pagkat ipaglihim nama’yMabubunyag din ang tunayAng Adarna’y kay Don JuanAng sa ati’y kabiguan.Tanong:Ano-ano ang pagkakataonnabubunyag ang lihim? Ano angnaidudulot nito?PagpapalawigHatiin ang klase sa limang pangkat. Magpaguhit o magpagawa ng isangmural na nagpapakita ng kaisipang nakapaloob ng araling tinalakay. Hayaangipaliwanag ng mga mag-aaral ang iginuhit sa loob ng tatlo hanggang limangpangungusap.Ang pagtatanghal ng bawat pangkat sa pamamagitan ng “One Stay, TeamStray” na ipapaskil sa loob ng klase. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat namagpapaliwanag nito, samantalang ang ibang kapangkat ay lilibot upang makitaang ibang mural.C.Kongklusyon1.SintesisPadugtungan sa mga mag-aaral ang sumusunod na mga pahayag.Kung ako si Don Pedro, ang dapat kong gawin ay .Kung ako si Don Diego, ang dapat kong gawin ay .Kung ako si Don Juan, ang dapat kong gawin ay .Kung ako si Haring Fernando, ang hindi ko dapat gawin ay.29

2.PagtatayaMagpasulat ng isang sanaysay na naglalahad ng saloobin ng mga mag-aaral kaugnayng pinagdaanan ni Don Juan sa kanyang mga kapatid.PamantayanKompleto at malinaw na naipahahayag ang damdamin kaugnay sapaksa.Mahusay na naiuugnay ang pangyayari sa tauhan sa sarilingkaranasan.Nakapupukaw ng interes ang panimula at wakas.Wasto ang gamit ng bantas, salita, at pagbabaybay.5 – Napakahusay4 – Mahusay3 – Katamtamang Husay2 – Sadyang Di-mahusay1 – Kailangan pa ng Pagsasanay3054321

Ikaapat na Markahan Baitang 7Supplemental Lesson PlanIbong Adarna – Isang Obra MaestraAralin 6: Saknong 400–506A.Panimula1.Panimulang PagtatayaPunan ang T-chart na nasa ibaba.Dapat bang magtiwala pa sa taong minsan nangnagtaksil sa iyo?OoHindiPamantayangPangnilalaman:Ang mag-aaral aynagpapamalas ng pagunawa sa Ibong Adarnabilang isang obramaestra sa ng mga mag-aaralang malikhaingpagtatanghal ng ilangsaknong ng koridongnaglalarawan ng are: Papiliin ang mga magaaral ng kapareha at hayaan silang magbahaginan ng pagsagot sa tanong sa ibaba.Anong madalas ninyong pagtalunan opag-awayan ng iyong kapatid? Paano kayonagpapatawaran sa isa’t isa? Gaano kahalagaang pagpapatawad sa isa’t isa?B.Katawan1.PresentasyonPagbasa ng mga saknong ng Ibong AdarnaHatiin ang klase sa limang pangkat. Bigyanang bawat pangkat ng saknong na kanilangbabasahin at ibabahagi nila ito sa klase sapamamagitan ng isang masining na pagbasa.Pangkat 1: Saknong 400–427 (Pagpapakawalasa Ibong Adarna)Mga KasanayangPampagkatuto:1. Natutukoy ang mgamahahalagangpangyayari sanilalaman ngsaknong 400–5062. Nakapagbabahagi ngsari

5 Ikalawang Pagbasa Ipabasa nang tahimik sa klase. Dalawang Anyo ng Tulang Romansa Ang awit at korido ay dalawang anyo ng tulang romansa. Nagkakaiba ang dalawang ito ayon sa sukat, himig, at pagkamakatotohan