Pag-aatas Ng Nurse Para Sa Mga Nursing Assistant Talaan Ng .

11m ago
182 Views
1 Downloads
2.08 MB
180 Pages
Last View : Today
Last Download : 2m ago
Upload by : Luis Wallis
Transcription

Pag-aatas ng Nurse para sa mga Nursing AssistantTalaan ng mga NilalamanAng PagsisimulaIntroduksyon .1Introduksyon at mga Layunin ng Kurso .1Mga Kahilingan sa Pagtatapos .2Balangkas at Paunang Silip sa Aralin.3Proseso ng Aralin .5Mga Marker o Icon ng Aralin.6Mga Mungkahi Para sa Tagumpay.7Ang Batas Tungkol sa Pag-aatas ng Nurse at ang IyongGinagampanang Papel sa Pag-aatas .8Balangkas at Paunang Silip sa Aralin.8Ano ang Pag-aatas ng Nurse.9Ang Limang mga Kondisyon sa Pag-aatas ng Nurse .9Mga Ginagampanang Papel at Responsibilidad: Ang Kliyente .15Mga Ginagampanang Papel at Responsibilidad: Ang Nag-aatas na RN .15Mga Ginagampanang Papel at Responsibilidad: Ang Nursing Assistant.17Mga Ginagampanang Papel at Responsibilidad: Ang Case Manager .18Mga Ginagampanang Papel at Responsibilidad: Supervisor ng Ahensya.19Mga Ginagampanang Papel at Responsibilidad:Ang Employer/Administrator.19Checklist ng Pakikipag-ugnayan Para sa Pag-aatas ng Nurse .21Buod ng Aralin .22Gawaing Pagsasanay .25Answer Key ng Gawaing Pagsasanay .27Pangangalaga sa Kliyente at mga Sistema Katawan .29Balangkas at Paunang Silip sa Aralin.29Profile ng Kliyente .30Pangunahing mga Sistema Katawan .32Sistemang Cardiovascular .33Sistemang Respiratoryo.35Sistemang Integumentaryo (Balat) .36Pangangalaga ng Balat .37Mga Pressure Ulcer .39Pagkasira ng Balat (Skin Breakdown).41Sistemang Genito-urinary.43Sistemang Gastrointestinal .45Sistemang Endokrina (Endocrine).47Karagdagang Impormasyon Diabetes.48Sistemang Nerbiyos (Nervous).51Sistemang Musculoskeletal .53Sistemang Pandama (Sensory) .55Pagrerepaso sa Aralin .56Gawaing Pagsasanay .59Answer Key ng Gawaing Pagsasanay .61

Aralin 3Pagbibigay ng Gamot . 65Balangkas at Paunang Silip sa Aralin.65Mga Pundamental ng Gamot.66Route ng Pagbibigay ng Gamot.70Packaging at Labeling ng Gamot .72Pag-alalay sa Paggamot at Pagbibigay ng Gamot .73Limang Tama sa Pagbibigay ng Gamot .74Proseso ng Pagbibigay ng Gamot.75Ano ang Gagawin Kapag Bumangon ang mga Pantanging Sitwasyon.78Pag-iimbak at Pagtatapon ng mga Gamot .80Buod ng Aralin .81Gawaing Pagsasanay .85Answer Key ng Gawaing Pagsasanay .87Aralin 4Mga Paggamot. 89Balangkas at Paunang Silip sa Aralin.89Pampatak sa Tainga.90Pampatak o Ointment sa Mata.92Pampatak o Spray sa Ilong .94Therapy ng Paghinga sa Pamamagitan ng Bibig.96Suppository o Cream sa Tumbong .98Suppository o Cream sa Vagina .100Pagpapalit ng Non-sterile na Dressing .102Glucometer Testing .104Pagpapakaing Gastrostomy .105Pangangalaga sa Ostomy.109Tuwid at Malinis na Pagpapasok ng Catheter Para sa Ihi .111Pagsusulit Bilang PagsasanayPangkalahatang-ideya ng Pagsusulit sa Kurso Bilang Pagsasanay .113Pagsusulit sa Kurso Bilang Pagsasanay .114Answer Key ng Pagsusulit sa Kurso Bilang Pagsasanay .119Glosaryo ng mga Termino. 123Mga Job Aid . 132Checklist ng Pakikipag-ugnayan para sa Pag-aatas ng NarsMga Medikal na PagdadaglatPagbibigay ng Pampatak sa TaingaPagbibigay ng Pampatak o Ointment sa MataPagbibigay ng Pampatak o Spray sa IlongPagbibigay ng Theraphy ng Paghinga sa Pamamagitan ng BibigPagbibigay ng Suppository o Cream sa TumbongPagbibigay ng Suppository o Cream sa VaginaPagpapalit ng Non-sterile na DressingGlucometer TestingPagpapakaing GastrostomyPangangalaga sa OstomyTuwid at Malinis na Pagpapasok ng Catheter Para sa Ihi

Maligayang Pagdating sa Pag-aatas ng Nars para sa mga NursingAssistant: Self-Study na Kurso.Dinisenyo ito upang tumulong na ihanda kang tanggapin ang mga gawainna iniaatas ng isang nars.Ang PagsisimulaIntroduksyonat MgaLayunin ng KursoMagaganap ang iyong pagsasanay sa dalawang hakbang. Ikaw ay: Matututo ng mga pangunahing kaalaman ng pag-aatas, kungpaano magbibigay ng gamot, at paano isagawa ang ilangespesipikong pamamaraan sa pangangalaga ng kalusugan mula saself-study na ito. Tatanggap ng aktwal na pagsasanay mula sa nag-aatas naRegistered Nurse (RN), tungkol sa mga espesipikong tagubilinkung paano pangangalagaan ang isang kliyente.Mga Layunin ng Self-Study na KursoTuturuan ka ng kursong ito kung: Ano ang hinihiling ng batas para sa Pag-aatas ng Nars. Ang iyong gagampanang papel bilang isang Nursing Assistant sa proseso ngpag-aatas. Ang kahalagahan ng iyong gagampanang papel sa pangangalaga ngkliyente bilang partner ng nag-aatas na RN. Ang mga pangunahing kaalaman kung paano magbibigay ng gamot. Ang mga kaalamang medikal na kakailanganin mo upang isagawa angmga espesipikong pamamaraan o paggamot. Mga katangian na kakailanganin mo upang makapagbigay ng epektibongpangangalaga sa kliyente.Aktwal na Pagsasanay Kasama ang Nag-aatas na RNTatanggap ka ng espesipikong mga tagubilin para sa pag-aatas mula sa nag-aatasna RN para sa bawat indibidwal na kliyente. Tuturuan ka ng RN ngmahahalagang impormasyon tungkol sa bawat kliyente, mga espesipikonggawain na iniaatas, at kung paano eksaktong isasagawa ang bawat gawain.Ang pagsasanay na matatanggap mo mula sa nag-aatas na RN angpinakamahalagang bahagi sa prosesong ito. Mangyayari ang instruksyong ito sabawat pagkakatong makakatanggap ka ng isang iniatas na gawain mula sa RN.Susuriin din ng RN ang kahusayan mo sa pagsasagawa ng iniatas na gawain.Ang Pag-aatas ng Nars para sa mga Nursing Assistant: Self-Study na Kurso aypara sa mga caregiver ng Estado ng Washington na: Nagtatrabaho sa, o magtatrabaho sa, mga pangkomunidad na setting ngpangmatagalang pangangalaga, katulad ng tinukoy sa pahina 14. Mga kasalukuyang Nursing Assistant Rehistrado (NA-R) o NursingAssistant Sertipikado (NA-C) o mga kukuha ng sertipikasyong itobago tumanggap ng iniatas na mga gawain. Mga tatanggap at gaganap ng mga gawaing iniatas ng isang nag-aatas na RN.Sino ang DapatKumuha ngKursong Ito?Ang PagsisimulaPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan1

Mga Materyal naIbinigay sa IyoBago simulan ang pagsasanay, pakitiyak na mayroon ka ng mgasumusunod na materyal. Nang nag-sign up ka para sa kurso, dapat maynatanggap kang isang workbook at video o DVD para sa pagsasanay.Workbook ng EstudyanteAng Student Workbook ay sa iyo na. Naglalaman ito ng: Mga Pagsasanay sa Aralin mula 1 hanggang 4 Pagsusulit Bilang Pagsasanay (Aralin 5) Glosaryo ng mga Termino Mga Job Aid at mga ChecklistVideo/DVD ng PagsasanayAng video/DVD ng pagsasanay ay kasama ng workbook. Nagbibigay itong higit pang impormasyon, mga ilustrasyon at demonstrasyon ng mgakonsepto na saklaw ng mga aralin.Mga Materyal atMapagkukunan naDapat Mong IbigayMatagumpay naPagtapos saSelf-Study naKursong itoKaragdagan pa, kakailanganin mo ang: Isang tahimik na lugar para gumawa, nang hindi nagagambala Telebisyon at VCR o DVD player Lapis o ballpen, at isang highlighter Papel na walang sulat (para sa iyong mga nota at katanungan)Naiiba ang self-study na kurso kaysa sa kung nasa isang silid-aralan ka namay isang instruktor. Tutulong sa iyo ang seksyong ito upang maginghandang tapusin ang kurso nang matagumpay. Pakisuyong basahin angbuong seksyon bago simulan ang buong kurso.Para matagumpay na matapos ang kursong ito, kakailanganin mong gawinang mga sumusunod kapag natapos mo na ang self-study na kursong ito: Ipasa ang pagsusulit sa kurso na may score na 80% o higit pa. Ibigay ang iyong Student Evaluation sa Coordinator ng Pagsasanay. Ibalik ang video/DVD sa Coordinator ng Pagsasanay. Ipakita ang iyong Workbook, na may nakumpletong mga gawainsa pagsasanay, para sa pagrepaso ng Coordinator ng Pagsasanay.Dinisenyo ang mga aralin para matiyak na lubos kang handa na ipasa angpagsusulit sa kurso. Kapag ginagawa mo ang bawat aralin, sinagutan angmga pagsasanay na katanungan, at kinumpleto ang Pagsusulit BilangPagsasanay sa Aralin 5, magiging handa ka para sa Pagsusulit sa Kurso.2Ang PagsisimulaPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan

Pagkakaayos ng AralinNahahati sa limang aralin ang kursong ito na self-study:Aralin 1 – Batas sa Pag-aatas ng Nars at Ang Iyong Ginagampanang Papelsa Pag-aatasAralin 2 – Pangangalaga sa Kliyente at ang mga Sistema ng Katawan.Aralin 3 – Pagbibigay ng GamotAralin 4 – Mga PaggamotAralin 5 – Sumaryo ng Kurso at Pagsusulit Bilang PagsasanayBatas sa Pag-aatas ng Nars at Ang Iyong Ginagampanang Papel saPag-aatasBalangkas ngAralinPaunang Silipsa Aralin 1Binabalangkas ng araling ito ang pangunahing kaalaman sa Pag-aatas ngNars at sinasagot para sa iyo ang mga pangunahing katanungan tulad ng“sino, ano, saan, kailan, bakit at paano.” Malalaman mo ang sagot sa: Ano ang pag-aatas ng nars at sino ang nasasangkot? Bakit ginagamit ang pag-aatas ng nars? Saan maaaring mangyari ang pag-aatas? Sino ang maaaring mag-atas sa akin ng gawain at sino ang hindimaaaring mag-atas sa akin? Kailan ako puwedeng tumanggap ng iniaatas na gawain? Anong mga uri ng gawain ang maaaring iatas sa akin? Ano ang hindi maaaring iatas sa akin? Ano ang gagampanan kong papel at ano ang pananagutan ko? Paano ngangyayari ang proseso ng pag-aatas?Pangangalaga sa Kliyente at mga Sistema ng KatawanSa araling ito, bibigyang pansin natin ang kaugnayan mo sa iyong mgakliyente. Tatalakayin natin ang tipikal na profile ng kliyente paramaihanda ka sa ilang mga kalagayan na maaaring mapaharap sa iyo.Paunang Silipsa Aralin 2Matututunan mo ang tungkol sa pangunahing mga sistema sa katawan,ang mga epekto ng pagtanda na maaaring lumitaw, at ilan sa mgakaraniwang sakit. Ang impormasyong ito ang magiging pundasyon naitatatag natin kapag pinag-aaralan natin ang Pagbibigay ng Gamot saAralin 3 at Mga Paggamot sa Aralin 4.Dapat na makatulong sa iyo ang kaalamang ito upang may pagtitiwalangmaisagawa ang iniatas na mga gawain at makapagbigay ng mas mataas naantas ng kabuuang pangangalaga sa iyong mga kliyente.Ang PagsisimulaPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan3

PaunangSilip saAralin 3Pagbibigay ng GamotBinubuod ng araling ito ang module mula sa Revised Fundamentals ofCaregiving na sumasaklaw sa medication assistance at medicationadministration. Patitibayin ka ng mga konseptong iyon at malalaman moang mga kahilingan sa pagtanggap ng pag-aatas para sa pagbibigay nggamot.Mayroon kang napakahalagang papel na gagampanan kapag nagbibigay nggamot sa mga kliyente. Ikaw ang magiging susing persona na magbabantaysa mga side-effect at mabilis na kikilos kapag nakita mong lumitaw angmga side-effect. Kailangan mo ring malaman kung ano ang gagawin kapagayaw tumanggap ng gamot ang iyong kliyente o kung may natuklasan kangpagkakamali.PaunangSilip saAralin 4Mga PaggamotSa araling ito, matututunan mo ang inirerekomendang mga paraan ngpagsasagawa sa marami sa karaniwang paggamot na malamang na iatas saiyo, tulad ng pagpapalit ng non-sterile na gasa, pag-test sa antas ng asukalsa dugo, at pagpapakain sa pamamagitan ng gastrostomy.Mayroon kang napakahalagang gagampanang papel sa pagtukoy ng mgakomplikasyon na maaaring lumitaw mula sa iba't ibang sakit at sapakikipag-usap sa iyong nag-aatas na RN tungkol sa kalagayan ng iyongmga kliyente.Paunangsilip saAralin 5Pagsusulit Bilang PagsasanaySa panghuling aralin, rerepasuhin natin ang lahat ng nasa kurso atmaghahanda para sa iyong Panghuling Pagsusulit sa Kurso. Kukuha ka ngpagsusulit bilang pagsasanay upang maging pamilyar ka sa format at mgapaksa ng pagsusulit.Kapag natapos mo na ang pagsusulit bilang pagsasanay, handang-handa kana para matagumpay na matapos ang Panghuling Pagsusulit sa Kurso.Ang Pagsisimula4Pangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan

Proseso ng AralinGagamitin mo nang magkasama ang Video/DVD ng mga Tagubilin at angWorkbook sa bawat aralin. Sa bawat aralin, ikaw ay: Magbabasa ng Aralin na nasa Student Workbook. Ang Workbook ay: Maghaharap ng mga layunin para sa aralin. Maghaharap ng paksa, magpapaliwanag ng mga konsepto,at magbibigay ng mga halimbawa. Magsusumaryo ng iyong natutuhan. Sasagot sa ilang katanungan na karaniwang itinatanong. Magrerepaso ng mga halimbawa ng posibleng mga tanong sapagsusulit na maaari mong makita sa huling pagsusulit. Manonood ng Aralin sa video o sa DVD. Ang Video/DVD ay: Magrerepaso ng kung ano ang mga natutuhan mo sa iyong Workbook. Magtatanghal ng mga pamamaraan. Tatalakay sa mga isyu na maaaring bumangon kapagginawa mo na sa trabaho ang mga natutuhan mo, atipapakita sa iyo ang mga dapat mong bantayan. Magpapakita ng mga sitwasyon na maaaaring bumangonkapag nasa trabaho at tatalakayin ang mahusay na paraankung paano ito pakikitunguhan. Magrerepaso ng Aralin na nasa Workbook.Kung may mga katanungan ka pagkatapos na mapanood angvideo/DVD, maaari kang bumalik at repasuhin ang seksyong iyonna nasa Workbook. Maaari ka ring magsulat ng tanong na itatanongsa instruktor.Ang mga segment sa video/DVD ay napakahalagang bahagi ngpagsasanay na ito. Mapapanood mo ang isang Nursing Assistant at isangnag-aatas na RN na nag-uusap tungkol sa mga karaniwang isyu namapapaharap sa iyo sa trabaho. Ang mga interaksyong ito ay dapattumulong sa iyo na mag-isip ng mga tanong na gusto mong itanong saiyong nag-aatas na RN.MgaTagapagsalaysayAng PagsisimulaPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan5

MgaMarker oIconKapwa ang Workbook at ang Video/DVD ay gumagamit ng mga markero icon para madali kang gumalaw sa buong panahon ng pagsasanay.Narito ang isang listahan ng mga ginamit na marker.MarkerKahuluganItigilItigil ang pagbabasa ng Workbook o panonoodng Video sa puntong ito.WorkbookBasahin ang susunod na seksiyon sa Workbook.Video/DVDPanoorin ang susunod na seksyon sa video/DVD.Hinihiling ng BatasDirektang kinuha ang nilalaman nito sa mgatuntunin o mga batas tungkol sa Pag-aatas ngNars.PamamaraanSunod-sunod na proseso na susundin mo paramakumpleto ang isang espesipikong gawain.Maraming hakbang ang ilalakip sa checklist namaaari mong magamit sa trabaho.Tip para sa TagumpayMakakatulong ang isang rekomendasyon paramaging madali ang proseso o makapagbigay ngmas mahusay na pangangalaga sa kliyente.Humingi ng TulongIto ay isang paksa o isyu na dapat mongipakipag-usap sa nag-aatas na RN.Susing SalitaKapag ginamit ang bagong salita na dapat mongtandaan, ipapaliwanag nila sa iyo ang kahulugannito. Nasa Glosaryo rin ang mga Susing Salita.UlatKapag kailangan mong mag-ulat ng isang bagaysa nag-aatas na RN, sa iyong supervisor, o sadoctor ng kliyente.6Ang PagsisimulaPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan

Basahin muna ang seksyon sa Workbook at saka panoorin angvideo/DVD ng katulad na seksyon. Kung may mga katanungan kapa pagkatapos panoorin ang video/DVD, balikan at repasuhin angseksyong iyon sa Workbook hanggang sa maunawaan mo ito. Kapag may nakita kang salita na hindi mo maintindihan, tingnan saGlosaryo na nasa likod ng Workbook. Maaari mong itigil at i-rewind ang video/DVD para marepasoang kahit ano na hindi mo maintindihan. Itakda ang panahon ng pagkumpleto sa bawat aralin kung kailanwalang masyadong panggambala. Habang ginagawa mo ang bawat aralin, gumawa ng mga nota saWorkbook at lagyan ng highlight ang mga susing konsepto.Makakatulong ito sa iyo na matandaan ang maramingimpormasyon. Isulat ang anumang mga tanong mo pagkatapos ng bawat aralin. Kapag ang mga tanong mo ay hindi nasagot sa Workbook osa video/DVD, tanungin ang Coordinator ng Pagsasanay.Tip para saTagumpayyItigil dito ang pagbabasa ng Workbook.Panoorin ang segment ng Video/DVD para sa Ang Pagsisimula.Ang PagsisimulaPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan7

Pahina85

Lesson 1 – Batas sa Pag-aatas ng Nars at Ang IyongGinagampanang Papel sa Pag-aatasPangkalahatang-ideyaBatas sa Pag-aatas ng Nars at Ang Iyong Ginagampanang Papel saPag-aatasBinabalangkas ng araling ito ang pangunahing kaalaman sa Pag-aatasng Nars at sinasagot sa iyo ang pundasyong katanungan tulad ng “sino,ano, saan, kailan, bakit at paano.” Malalaman mo ang sagot sa: Ano ang Pag-aatas ng Nars at sino ang nasasangkot? Saan maaaring mangyari ang pag-aatas? Sino ang maaaring mag-atas sa akin ng gawain, at sino ang hindimaaaring mag-atas sa akin? Kailan ako maaaring tumanggap ng iniaatas na gawain? Ano ang mga uri ng gawain na inaatas sa mga nursing assistant? Ano ang hindi maaaring iatas sa akin? Ano ang gagampanan kong papel at ano ang responsibilidad ko? Bakit ginagamit ang pag-aatas ng nars? Paano nangyayari ang proseso ng pag-aatas?Kapag natapos mo na ang aralin, kaya mo nang: Ipaliwanag ang pag-aatas ng nars. Ilista ang mga lugar kung saan ka maaaring magtrabaho attumanggap ng pag-aatas ng nars sa ilalim ng batas. Ilista ang mga espesipikong gawain na hindi maaaring iatas saiyo sa ilalim ng batas. Ilarawan ang kailangan mong gawin para maging kwalipikado natumanggap ng iniatas na gawain. Ipaliwanag kung sino ang nasasangkot sa pag-aatas ngnars at ano ginagampanang papel ng bawat tao sa proseso. Ilarawan ang iyong mga karapatan at responsibilidad sa pag-aatas. Alamin ang gagamiting proseso ng komunikasyon sa kung saan kanagtatrabaho. Ilarawan ang mga katangian ng epektibong nursing assistant.Mga Layuninng PagaaralPaunang Silip8

Pagpapakahulugan ng Pag-aatas: Limang Kondisyon Para saPag-aatas ng NarsAno angKahulugan ngPag-aatas?Ano ang Pagaatas ng Nars?Ang Pag-aatas ay nangangahulugang pagbibigay o paglilipat ng isangresponsibilidad sa iba.Ang Pag-aatas ng Nars ay nangangahulugang inililipat ng isanglisensyadong Registered Nurse (RN) ang pagsasagawa ng isangespesipikong atas para sa indibidwal na kliyente sa isangkwalipikadong Nursing Assistant na nagtatrabaho sa mga setting ngkomunidad.Responsable at mananagot sa pangangalaga ng kliyente ang lisensyadongRN na nag-aatas ng gawain.Ang pagtanggap sa iniatas na gawain ay nangangahulugang ikaw: Ay handang gumawa ng espesipikong pagkilos para sapangangalaga ng isang kliyente bilang kahalili ng RN. Ay nabigyan ng malinaw at espesipikong tagubilin mula sa nagaatas na RN kung ano ang gagawin at kung kailan ito gagawin. Ay naniniwala na kaya mong gawin nang tama at ligtas ang atas.Revised Code ng Washington (RCW) 18.88A.210, RCW 18.88A.230 atRCW 18.79.260 (ang batas).Administrative Code ng Washington (WAC) 246-840-910 hanggang 246840-970, WAC 246-841-405 (ang mga panuntunan).AngLimangKondisyonMay limang kondisyon ng pag-aatas ng nars:1. Inililipat ng lisensyadong Registered Nurse ang pagsasagawa ng atas.2. Ang gawain ay maaaring iatas. May tatlong espesipikong mga gawainna hindi maaaring iatas.3. Dapat na espesipikong atas para sa isang kliyente ang isang pag-aatas.4. Tanging mga kwalipikadong Nursing Assistant lang ang maaaringtumanggap ng pag-aatas.5. Maaari lang mangyari ang pag-aatas sa apat na setting ng komunidad.Ang bawat bahagi ng pag-aatas ay dapat na nasa kaayusan ng pag-aatasupang maging kaayon ng batas.

Kondisyon 1 – Lisensyadong Registered Nurse (RN)Tanging ang RN na lisensyado sa Estado ng Washington lang, na siyangRN na responsable sa kliyenteng pinagtatrabahuhan mo, ang maaaringmag-atas sa iyo ng gawain.Kondisyon 1Sino ang MaaaaringMag-atas?Kung gayon, sino ang hindi maaaring mag-atas sa iyo ng gawain? Ang administrator ng pasilidad, kung hindi siya ang nag-aatas na RN Ang iyong supervisor o lead, kung hindi siya ang nag-aatas na RN Isang Lisensyadong Practical Nurse (LPN) Isang Home Health Care Nurse, kung hindi siya ang nag-aatas na RN Ibang RN na walang pananagutan sa pag-aatas para sa kliyenteKondisyon 2 – Mga Espesipikong AtasAng mga sumusunod ay mga uri ng gawain na maaaring iatas sa iyo: Pagbibigay ng mga gamot. Pagpapalit ng non-sterile na dressing (gasa o benda). Pagpapasok ng catheter para sa ihi sa malinis na pamamaraan. Pangangalaga sa ostomy na magaling na at naghilom na. Pagmomonitor ng blood sugar o glocuse. Pagpapakaing gastrostomy na magaling na at naghilom na.Tatalakayin natin nang detalyado ang nabanggit na mga atas sa mgasusunod na aralin sa kursong ito. Para sa mga kahulugan ng mga termino,pakisuyong tingnan ang Glosaryo.Hindi maaaring iatas sa iyo ang mga sumusunod: Mga injection, maliban sa insulin Mga pamamaraan na sterile Pagpapanatili ng mga central lineKondisyon 2Ano Ang MaaaringIatas?Ano ang HindiMaaaring Iatassa Akin?Karagdagan pa, hindi maaaring iatas sa iyo ang mga gawain nanangangailangan ng pagpapasya ng isang nars.Batas sa Pag-aatas ng Nars at Ang IyongGinagampanang Papel sa Pag-aatas10

Kondisyon 3Ano ang Saklaw ngPag-aatas?Kondisyon 3 – Isang Espesipikong Atas para sa Isang KliyenteLimitado lang ang pag-aatas sa espesipikong gawain para sa isangkliyente. Maipapaliwanag ito nang mabuti sa pamamagitan ng isanghalimbawa. Sabihin nating iniatas sa iyo ng RN ang pagbibigay ngpampatak sa tainga para kay Mary Jones. Ang pag-aatas na ito aysumasaklaw lang sa pagbibigay ng pampatak sa tainga, para sa isangkliyente, si Mary Jones.Espesipikong atas – Kailangan din ni Mary na mapalitan ng dressingpara sa pressure sore ng kaniyang binti. Kahit na responsibilidad mo angpampatak sa tainga ni Mary, hindi ka pinapahintulutang magpalit ng gasa,hanggang sa magbigay ang RN ng bukod na pag-aatas, na maykumpletong mga tagubilin sa pagpapalit ng gasa para kay Mary.Isang kliyente – Si Arthur Rodriguez ay isa pa sa iyong mga kliyente.Kailangan din niya ng pampatak sa tainga na katulad ng binibigay mo kayMary Jones. Kahit na responsabilidad mo ang pampatak sa tainga niMary, hindi ka pinahihintulutan na magbigay ng pampatak sa tainga parakay Arthur. Magiging responsibilidad mo ang pagbibigay kay Arthur ngpampatak sa tainga tangi lang kung iniatas sa iyo ng RN ang gawaing itona may kumpletong mga tagubilin para sa pangangalaga kay Arthur.Kondisyon 4Kailan Ako MaaaringTumanggap ngIniatas na Gawain?Kondisyon 4 – Kwalipikadong Nursing AssistantNapakahalaga na maunawaan kung kailan ka maaaring tumanggap nginiatas na gawain. May apat na mga kahilingan na dapat mongkompetuhin bago ka tumanggap ng iniatas na gawain. Ikaw ay dapat: Na isang Rehistradong Nursing Assistant (NA-R) o isangSertipikadong Nursing Assistant sa Washington State. Na nakatapos ng edukasyonal na kahilingan para sa pag-aatas. Handang gumawa ng espesipikong gawain na iniatas. Magpakita sa nag-aatas na RN ng iyong kakayahan na maisagawanang tama ang espesipikong atas ng walang direktang pangangasiwa.

Para maging isang Nursing Assistant Registered (NA-R), dapat nanatapos mo ang pagsasanay sa HIV/AIDS ng Kagawaran ng Kalusugan.*Kapag nakuha mo na ang pagsasanay sa HIV/AIDS, punan angApplication para sa Certification bilang isang Nursing Assistant(DOH 667-025[Rev. 2/08]) at ipadala ito na may 30.00 application fee atang iyong sertipiko ng HIV/AIDS sa:Kondisyon 4Bahagi 1: MgaPagtatalaga ngNA NA-RWashington State Nursing CommissionP. O. Box 1099Olympia, WA 98507-1099*Ang katibayan sa kursong Revised Fundamentals of Caregiving aytutupad sa kahilingan para sa sertipiko ng HIV/AIDS.Upang makapag-apply at maging isang Nursing Assistant Certified(NA-C), dapat mong tapusin ang programa ng pagsasanay na aprubado ngWashington State Nursing Care Quality Assurance Commission atmatagumpay na maipasa ang OBRA na pagsusulit para sa sertipikasyon.Kondisyon 4Bahagi 1: MgaPagtatalaga ngNA NA-CIpadala ang Training Program Certification, Application para saCertification bilang isang Nursing Assistant (DOH 667-029 [Rev. 5/08]),at 30.00 na bayad sa aplikasyon sa:Washington State Nursing CommissionP. O. Box 1099Olympia, WA 98507-1099Kapag nakalista ang iyong pangalan sa iba pang estate registry, maaarikang maging kwalipikado sa Interstate Endorsement bilang isangSertipikadong Nursing Assistant. Ipadala ang napunang Application parasa Certification bilang isang Nursing Assistant sa pamamagitan ngInterstate Endorsement (DOH 667-029 [Rev. 5/08]), 30.00 na bayad, atpagpapatunay na ikaw ay nakalista sa ibang state registry na nasa address saitaas.Responsibilidad ng mga Nursing Assistant ang pagre-renew ngkanilang sertipikasyon o rehistro taun-taon.Bago ka makagawa ng iniatas na gawain, dapat mo munang matapos angkahilingang edukasyon na nakalista sa pahina 13.Para sa mga caregiver na nagtatrabaho sa DDD certified Supported LivingServices, ang pag-aatas ng nars ay maaari lang mangyari pagkatapos namakumpleto ang pundasyong pagsasanay sa DDD at ang hinihiling na inservice na pagsasanay. Ang mga kawani na nagtatrabaho sa DDD certifiedsupported living services ay hindi na kailangang kumuha ng pangunahingpagsasanay.Kondisyon 4Bahagi 2: MgaKahilingangEdukasyonBatas sa Pag-aatas ng Nars at Ang Iyong Ginagampanang Papel sa Pag-aatasPangangasiwa sa mga Serbisyo sa Pagtanda at Kapansanan12

Kondisyon 4Bahagi 2: MgaKahilingangEdukasyon(ipinagpatuloy)Kung isa kang.Dapat mong matagumpay na matapos ang.NA-RPangunahing Pagsasanay (Revised Fundamentalsof Caregiving o iba pang pangunahingpagsasanay na aprubado ng DSHS) ATPag-aatas ng Nars para sa mga Nursing Assistant *NA-R—nagtatrabaho parasa isang Supported LivingAgencyPangunahing pagsasanay ng DD (32-oras, hindinaililipat mula sa isang ahensiya tungo sa iba pa) ATNA-R—Dating nag-amponna magulang sa isangkliyente na tumatanggapngayon ng pag-aatas ngPagsasanay sa PRIDE (43-oras) (hindi naililipatsa ibang kliyenteng iniatas ATPag-aatas ng Nars para sa mga Nursing Assistant *NA-CPag-aatas ng Nars para sa mga Nursing Assistant *Pag-aatas ng Nars para sa mga Nursing Assistant ** Kung aatasan ka ng gawain sa pagtuturok ng insulin, dapat mo dingmatagumpay na matapos ang Nurse Delegation for Nursing Assistants:Special Focus on Diabetes na pagsasanay.Mga DokumentoDapat kang maging handa na ipakita sa nag-aatas na RN na nakumpleto moang mga kahilingan na nasa itaas. Dapat kang maging handa na iharap sanag-aatas na RN: Ang iyong sertipikasyon sa NA-C o dokumento ng rehistro saNA-R sa Kagawaran ng Kalusugan. Ang i

Proseso ng Aralin Gagamitin mo nang magkasama ang Video/DVD ng mga Tagubilin at ang Workbook sa bawat aralin. Sa bawat aralin, ikaw ay: Magbabasa ng Aralin na nasa Student Workbook. Ang Workbook ay: Maghaharap ng mga layunin para sa aralin. Maghaharap ng paksa, magpapaliwanag ng mga k