AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL HERSIENING GEDIGTE .

1y ago
497 Views
98 Downloads
1.27 MB
33 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 18d ago
Upload by : Jamie Paz
Transcription

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.121HERSIENING2020AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAALHERSIENINGGEDIGTELEERDERGIDSGRAAD 122020INHOUDSOPGAWEStudieprogram. 2Die samestelling van Vraestel 2 . 2Rondom my - Dawie de Jager . 4Palimpses – Johann de Lange . 9Die boodskapper – Peter Snyders. 11Huiskat - Elizabeth Eybers. 17Die nuwe kind - Pieter Strauss . 19Tien haikoes vir die Vredeskoepel - Hans du Plessis . 21Ek het huisie by die see - H.A. Fagan . 23Pryslied - Antjie Krog . 25By die robot van Eerste laan - Marita van Aswegen . 28Boekmerk - Marlise Joubert . 31Bronnelys . 33

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, gSondagDie samestelling van Vraestel 2Vraestel 1 bestaan uit VIER AFDELINGS naamlik:AFDELINGAFDELING AVRAAGVRAAG 4GENREROMANNAAM VAN BOEKLien se lankstaanskoene – Derick van der WaltAFDELING BVRAAG 7DRAMAFiela se kind – die drama - Dalene Matthee35AFDELING CVRAAG 8.1 EN 8.2KORTVERHALE2 kortverhale uit Spieëlbeelde35AFDELING DVRAAG 9.1 EN 9.2GEDIGTE2 gedigte uit Verskuns vir Eerste AddisioneleTaal35JY KIES EN HERSIEN DIE TWEE GENRES WAT JY IN DIE KLAS GEDOEN HET.PUNTE35

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.123HERSIENINGONDERWERPGedigte: Verskuns vir Eerste addisionele Taal1Rondom my2Palimpses3Tien haikoes vir die Vredefortkoepel4Huiskat5Ek het ʼn huisie by die see6Boekmerk7Pryslied8Die boodskapper9Die nuwe kind10By die robot in Eerstelaan2020AFRIKAANS EERSTEADDISIONELE TAAL(EAT)WEEKDawie de JagerJohann de LangeHand du PlessisElizabeth EybersHA FaganMarlise JoubertAntjie KrogPeter SnydersPieter StraussMarita van 0OU VRAESTELLEJun.2019Nov. 2017Nov. 2018Feb./Mrt. 2018Nov. 2017Jun. 2018Jun. 2019Feb./Mrt. 2018Nov. 2018Jun. 2018

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.124HERSIENING2020Rondom my - Dawie de JagerLees die gedig hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1255HERSIENING2020Die spreker is haastig om sy liefde te verklaar.Motiveer waarom hierdie stelling ONWAAR is met aanhaling uit diegedig.66.16.2(1)Skryf EEN woord uit strofe 1 neer wat die spreker sekaraktertrek openbaar.(1)Die karaktertrek in Vraag 6.1 het negatiewe effek op diespreker gehad.(1)Sê waarom hierdie stelling WAAR is.77.17.2Haal EEN woord uit strofe 1 aan waaruit jy kan aflei dat diespreker homself forseer om die verhouding rustig te vat.(1)Wat is die spreker se rede dat hy homself forseer om dieverhouding rustig te vat.(1)8Waarom het die spreker se vorige verhoudings nie uitgewerk nie?(1)9In strofe 1 kan ons aflei dat die spreker al baie mislukte verhoudingsgehad het. Skryf VIER agtereenvolgende woorde neer om diestelling te staaf.(1)10Haal EEN woord uit strofe 1 wat daarop dui dat die spreker sevorige verhoudings hom moedeloos laat voel het.(1)1111.1Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakiesIn hierdie konteks word "blou" met (hartseer/ oorhaastigheid)geassosieer. (versreël 9)11.212Waarom sou die persoon wat in versreël 9 aangespreekword, heel moontlik so voel?(1)(1)Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryfslegs die antwoord (A–D) langs die vraagnommer (12) neer.“Ek sien die blou in jou” is voorbeeld van at dink jy beteken “Ek sien die blou in jou” in versreël 9?1414.1(1)(1)Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi.Skryf slegs die antwoord langs die vraagnommer neer.“Ek sien die blou in jou” in versreël 9.14.2Die woord “blou” word (denotatief of konnotatief) gebruik.(1)Motiveer jou antwoord in Vraag 14.1.(1)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1215.6HERSIENING2020“Ek sien die blou in jou” in versreël 9.Verduidelik waarom hierdie stelling WAAR is.(1)Waarom, sal jy sê, wil die spreker sy tyd vat met hierdieverhouding? (versreël 12 en 13).(1)17.Verduidelik waarom hierdie stelling ONWAAR is(1)18Haal die versreël aan wat sê dat sy geliefde haarself nie hoef teverander nie.(1)16.19Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryfslegs die antwoord (A–D) langs die vraagnommer 19) neer.“Kom wys my wie jy is en wie jy graag wil wees.” “Kom wees net jy,kom wees net jy.” (versreëls 11 en 12) is ʼn ABCD20stellingbevelversoekvraagVoltooi die volgende paragraaf deur die woorde in die lyshieronder te gebruik. Skryf slegs die woord langs dievraagnommer (20.1-20.3) neer.haastig2122(1)nabytydblouDie hoofgedagte van strofe 3 kan as volg verwoord word: As diespreker se geliefde (20.1) wil hê, moet sy nie (20.2) weesnie, maar hy vra haar om (20.3) haar te wees terwyl sy nadink.(3)Hoe sal dit vir die spreker moontlik wees om sy geliefde beter te leerken?(1)“kom wees hier rondommy net as jy wil .” (versreëls 18 en 19)22.1Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi.Skryf slegs die antwoord langs die vraagnommer neer.Die leesteken aan die einde van versreël 19 word(dubbelpunt / ellips) genoem.22.2Wat is die funksie van die leesteken in Vraag 22.1 word genoem?(1)(1)“Kom wees net jy, kom wees net jy.” (versreël 13)2323.1Verklaar waarom die sin in versreël 13 herhaal word.(1)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1223.27HERSIENING2020Wat, sou jy sê, is die gevolg van persone wat versreël 13 inhulle verhoudings toepas?25Waarom, sal jy sê, is dit belangrik dat mens jouself in verhoudingmoet wees? Noem TWEE redes.26Waarom, sou jy sê, is dit noodsaaklik om iemand te leer ken?26.126.2(1)Gee TWEE redes vir jou antwoord.(2)Watter les leer die leser by die spreker in hierdie gedig?2828.129(2)Beskryf met EEN woord die spreker se karaktertrek volgenswat hy in strofe 3 sê.2728.2(1)(1)Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies.Aan die manier waarop die spreker in strofe 2 en 3 praat, kanons sê dat hy/sy (ongeduldig/gerusstellend) is.(1)Motiveer jou antwoord op VRAAG 28.1 met DRIE voorbeeldeuit die gedig.(3)Kies die term uit KOLOM B wat by die voorbeeld in KOLOM A pas.Skryf slegs die letter (A–C) langs die vraagnommer 29.1 tot 29.4neer.20.129.229.329.4KOLOM AEk wil my tyd vat hierdie keerKom wys my wie jy is en wie jy graagwil weesEk wil my tyd vat hierdie keerek moet my tyd vat hierdie keerkom wees hier rondom mykom wees hier rondomKOLOM ng30Wat is die funksie van herhaling in die gedig?31Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryfslegs die antwoord (A–D) langs die vraagnommer (31) neer.(4)(1)Die spreker maak baie van herhaling gebruik, want hy/sy .ABCDis nie seker van sy/haar saak nie.wil die leser gerusstel dat die nuwe verhouding gaan werk.is bang die geliefde verstaan nie wat hy/sy probeer sê nie.wil die geliefde daarvan oortuig dat hy/sy bedoel wat hy/sy sê.(1)32Dui die progressie in die gedig aan.(3)33Waarom sal hierdie gedig maklik gesing kan word (liriek)? Motiveerjou antwoord met TWEE voorbeelde uit die gedig.(2)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.12348HERSIENING2020Die gedig is in die vorm van liriek geskryf.Noem DRIE kenmerke van liriek.35(3)Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryfslegs die antwoord langs die vraagnommer neer.Die gedig is (treurlied / liefdesgedig)(1)36Wat, sou jy sê, is die funksie van die voornaamwoorde in die gedig?(1)3737.1Met watter soort spreker het ons in die gedig te doen?(1)37.2Wat is die funksie van die soort verteller in Vraag 37.1?(1)38Wat is die tema van die gedig?39Die gedig het universele tema.(1)Sê waarom hierdie stelling WAAR is.(1)40Watter soort rym word in die refrein gevind?(1)41Noem TWEE tegnieke wat die digter gebruik om sekere woorde indie gedig te beklemtoon.(2)42Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryfslegs die antwoord (A–D) langs die vraagnommer (42) neer.Die herhaling van die versreëls in die gedig is om te skep.ABCDGeduldKalmtemetrumritme(1)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.129HERSIENING2020Palimpses – Johann de LangeLees die gedig hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volgRONDOM MY – Dawie de Jager123456Ek wil my tyd vat hierdie keerek moet my tyd vat hierdie keerwant die haastigheid in my het myal veels te veel keerondergekrymy ondergekry.78910111213Ek wil my tyd vat hierdie keerek moet my tyd vat hierdie keer.Ek sien die blou in jou deur die bietjie in jou oë.Ek weet daar is dinge wat jou ook nog pladinge wat jou terughou.Kom wys my wie jy is en wie jy graag wil wees.Kom wees net jy, kom wees net jy.14151617181920As jy wil tyd vat hierdie keerkom vat 'n rukkie hier by myAs jy tyd wil vatkom wees hier rondom mykom wees hier rondommy net as jy wil .net as jy wil.1.1Wat beteken die woorde in die titel “rondom my”?(1)1.2Bring die titel in verband met die inhoud van die gedig.(2)2.Met wie praat die spreker?(1)3.Hierdie spreker sien kans vir ʼn nuwe verhouding, al het sy/haarvorige verhoudings nie uitgewerk nie.Motiveer waarom hierdie stelling WAAR is.4.(1)Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies.4.14.2Die spreker is van plan om (haastiger/versigtiger) as vroeërte wees (strofe 1).(1)Motiveer jou antwoord met TWEE voorbeelde uit die gedig.(2)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1210HERSIENING2020PALIMPSES – Johann de Lange1.12345678Bome skryf teen die bloukreukellose lug dingewat niemand verstaan nie.Houtkappers kom met byleen vel die bome.Meulens saag en maalen pulp en plet die hout.Stil is die bome;91011121314stil, net tot hy kletterendmet sy tikmasjienuit selfs die fynste greindie hele gamma van woorden pyn ring op ringdeur hierdie oggend laat dein.“Bome skryf teen die bloukreukellose lug” (versreëls 1-2)1.1Benoem die beeldspraak in versreëls 1-2(1)1.2Verklaar die beeldspraak in versreëls 1-2(1)1.3Hoe lyk die lug as dit as “kreukellose lug” beskryf word.(1)2.Watter woord in strofe 1 dui daarop dat daar geen wolke in die lug is nie?3.In reël 1–3 skryf die bome ʼn boodskap.3.13.24Watter boodskap, dink jy, skryf die bome?Hoekom verstaan die mense nie die boodskap van die bome nie?(1)(1)(1)Kies die KORREKTE antwoord om die stelling mee te voltooi. Skryf slegsdie vraagnommer (4) en die letter (A–D) neer, byvoorbeeld 4.E.Die herhaling van "en" in reël 6 en 7 is om .ABCD5.by die ritme van die gedig in te pas.die gebruik van die komma uit te skakel.te beklemtoon dat die bome hulpeloos in die hele proses is.te beklemtoon dat die hout op verskillende maniere verwerk word.(1)Die verskillende stappe in die maak van papier word genoem. Skryf EENWOORD uit die gedig neer wat ELK van die volgende stappe aandui:5.1Die bome word afgekap.(1)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1211HERSIENING20205.2Die hout word fyngemaak.(1)5.3Die papierpap word gemaak.(1)6.Wie is die "hy" van wie in strofe 2 gepraat word?7.Motiveer waarom die stelling hieronder ONWAAR is.(1)Die "pyn" in versreël 13 verwys net na die fisiese pyn wat die bomeervaar.Verwys in jou antwoord na die betekenis van pyn in hierdie gedig.(1)8.Skryf EEN klanknabootsende woord uit strofe 2 neer.(1)9.In hierdie gedig word houtkappers en skrywers teenoor mekaargestel.9.1 Watter gereedskap gebruik die houtkappers om die bome afte kap?(1)(1)9.2Wat gebruik die "hy" in strofe 2 om iets nuuts te skep?(1)Watter TWEE OPEENVOLGENDE WOORDE in strofe 2 verwys napapier?(1)11.1Verklaar die titel van die gedig?(1)11.2Hoe pas die titel by die inhoud van die gedig?(2)12Die titel en die boodskap van hierdie gedig verwys albei naherwinning.10.Motiveer hierdie stelling deur na die titel en die gedig te verwys.(2)13.Hoe word die "hy" die stem van die "stil" bome?(1)14.Hoekom is hierdie gedig relevant vir ons samelewing?(1)Die boodskapper – Peter Snyders

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1212HERSIENING2020DIE BOODSKAPPER – Peter Snyders1234Die aandster vonkel soe speels vanaandwas daa' ʼn knipoegvan jouna my?5678Djy is so nabysoes die helderste sterdjy's die spoed van ʼn gedagteweg van my910111213Ek los ʼn boodskapby Venus vir jou –as djy yt jou aandklaskom, stiek yt jou handhaal dit af:141516dis die briefie metdie soentjieop die omslag1.Die titel van die gedig is "Die boodskapper".1.1Wie is die boodskapper na wie daar in die titel verwys word?(1)1.2Watter boodskap moet die boodskapper oordra?(1)1.3Aan wie moet die boodskap afgelewer word?(1)1.4Watter EEN woord in strofe 1 dui aan dat die aandster lus vir pret en plesier is?1.5Wat is die funksie van die s-alliterasie in versreël 1?(1)1.6Na wie verwys die “jou” en “my” in strofe 1 onderskeidelik?(2)1.71.7.1Watter soort spreker is in die gedig aan die woord?(1)1.7.2Motiveer jou antwoord deur EEN woord uit die gedig aan te haal.(1)1.8Die titel skep die idee dat die spreker nie by die geliefde is nie. Watterander aanduiding in die gedig wys dat hulle nie by mekaar is nie?ABCDDie spreker sê die aandster knipoog.Die spreker gee vir die geliefde ʼn soentjie.Die spreker los vir die geliefde boodskap by Venus.Die spreker vergelyk die geliefde met die helderste ster.(1)1.9Wie of wat is die boodskapper (die titel) in die gedig?(1)1.10Watter ander woord is vir “Venus” (versreël 10) in die gedig gebruik?(1)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, 3HERSIENING2020Hoekom, dink jy, is die “aandster” (versreël 1) as beeld in die gediggebruik? Noem TWEE feite.(1)Waaruit kan jy aflei dat die aandster met mens kommunikeer? HaalTWEE APARTE WOORDE uit strofe 1 aan.(2)Haal EEN WOORD uit strofe 1 aan wat dui op die helderheid van dieaandster.(1)Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. Skryf slegs dievraagnommer (1.14) en die antwoord neer.In strofe 1 kry ons die gevoel van (eensaamheid/romanse).(1)Haal EEN WOORD uit strofe 1 aan wat die stemming van die gedig salbeskryf.(1)1.16.1Benoem die beeldspraak wat in strofe 1 voorkom.(1)1.16.2Haal die verreël as voorbeeld aan.(1)Noem die DRIE tegnieke wat gebruik is om die “jou” en “my” in strofe 1 tebeklemtoon.(1)Strofe 1 eindig met ʼn retoriese vraag. Verduidelik waarom hierdie stellingWAAR is.(1)1.19.1Die spreker het nie die vrymoedigheid om vir sy geliefde liefdesboodskap te stuur nie.1.19.2Waarvan is die “aandster” (versreël 1) simbool?(1)1.19.3Hoekom het die spreker juis die “aandster” as simbool gebruik?(1)Gee EEN voorbeeld van alliterasie uit strofe 1. Onderstreep dieallitererende klanke.(1)Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die vraagnommer en die letterneer, bv. 1.21 E.“soes die helderste ster” (versreël 6) is voorbeeld van eknopte vergelyking(1)Die spreker en sy geliefde is nie bymekaar nie.Waaruit kan ons bogenoemde stelling aflei?(1)Waaruit kan jy aflei dat versreël 6 ʼn vergelyking is? Haal slegs EENWOORD uit die versreël aan.(1)Haal ʼn reël uit strofe 2 aan waarin hiperbool voorkom.(1)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.121.2514HERSIENING2020Sterre is ver van ons af.Hoekom voel dit egter vir die spreker asof die aandster naby aan hom ensy geliefde was?(1)1.26Wie of wat is die helderste ster?(1)1.27Watter kenmerk het die aandster waaraan die geliefde dit maklik sal kanuitken?(1)1.28Watter woord in strofe 2 kontrasteer met "naby" (versreël 5)?(1)1.29“djy's die spoed van ʼn gedagte/ weg van my” (versreël 7 en 8).Verduidelik wat die spreker bedoel.(1)1.30Verduidelik in jou eie woorde wat versreël 7 beteken.(1)1.31Wat beteken dit dat die geliefde “die spoed van ʼn gedagte” (versreël 7)weg van die spreker is?(1)Verduidelik die twee beelde in strofe 2 wat aandui hoe naby die sprekeraan die geliefde voel.(2)1.33Wat word die stylfiguur in die word “djy’s” (versreël 7) genoem?(1)1.34Gee die korrekte Afrikaans vir die woord “djy’s”.(1)1.35Bespreek die kontras in strofe 2.(2)1.36Wat het die spreker vir sy geliefde by Venus in strofe 3 gelos?(1)1.37Waar was die geliefde?(1)1.38Waaruit kan jy aflei dat die spreker se geliefde dalk ʼn student is?(1)1.39Hoekom sal Venus veilige plek wees om ʼn boodskap by te los?(1)1.40Die aandagstreep aan die einde van versreël 9 is gebruik om (afstand /afwagting) te skep.(1)1.41Waarna verwys “dit” in versreël 13?(1)1.42Hoe weet jy dat die spreker gevoel het dat sy geliefde sy boodskap maklikin die hande kon kry? (strofe 3)(1)1.43Wat moes die geliefde doen om die briefie in die hande te kry?(1)1.44Watter tegniek is gebruik om te beklemtoon hoe maklik dit was om dieboodskap in die hande te kry. (strofe 3)(1)(a)(1)1.321.45Kies die KORREKTE uitdrukking om die sin te voltooi. Skryf net dieuitdrukking as antwoord neer.Die uitdrukking (uit die oog uit die hart / so naby maar tog so ver) isgepas in strofe 3.

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.12(b)15HERSIENING2020Hoekom is die uitdrukking gepas in strofe 3.(1)1.46Wat is die funksie van die dubbelpunt in versreël 10?(1)1.47Wat sou jy sê is die kerngedagte van die boodskap?(1)1.48Watter teken was daar dat die boodskap ʼn liefdesbrief was?(1)1.49Vandag sal verliefdes so ʼn brief met "Mwah!" afsluit. Hoe sluit die sprekerin hierdie gedig die liefdesbrief af?(1)1.50Hoe sou sy geliefde weet watter boodskap hare was?(1)1.51Watter bevestiging het die geliefde as sy die soentjie op die omslag sien?(1)1.52Waarvan was die “soentjie” (versreël 15) op die omslag ʼn simbool?(1)1.53Hoe sou die ontvanger weet dat dit die regte boodskap was?(1)1.54Watter simbool word gewoonlik in ʼn briefie gebruik om ʼn soentjie aan tedui?(1)1.55Hoekom, dink jy, beskryf die spreker hoe die briefie lyk?(1)1.56(a)(b)Wat, sou jy sê, is die boodskap wat die aandster vir die geliefdemoes gee?(1)Motiveer jou antwoord in Vraag 1.56(a)1.57Waaruit kan ons aflei dat die spreker in die aand praat? Gee TWEEredes.(2)1.58Dink jy hierdie gedig is romanties? Motiveer jou antwoord.(1)1.59Hoekom het die spreker aan sy geliefde beskryf hoe die boodskap gelykhet?(1)Waarom het die spreker ʼn briefie aan sy geliefde geskryf en nie net methaar gepraat nie?(1)1.61Hoekom sou dit nie die spreker gehelp het om sy geliefde te bel nie?(1)1.62Op watter ander manier kon hy kontak met sy geliefde gemaak het?(1)1.63Waarom is die gebruik van die verkleiningsvorm “briefie” in versreël 14 en“soentjie” in versreël 15 so effektief?(1)1.64Voltooi die volgende paragraaf deur die woorde in die lys hieronderte gebruik. Skryf slegs die woord langs die vraagnommer (1.64(a)1.64(c) neer.1.60gedagtesboodskapaandklasknipoog

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.1216HERSIENING2020Die gedig begin met die aandster wat (a) , dan gaan dit oor na die(b) aan die geliefde. Die derde strofe verwys na die (c) wat diegeliefde by die aandster moet kry.1.65(3)Die volgende gebeure hou verband met die verloop van die gebe

Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Gr.12 3 2020 HERSIENING ONDERWERP AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL (EAT) WEEK OU VRAESTELLE Gedigte: Verskuns vir Eerste addisionele Taal 1 Rondom my Dawie de Jager 3-4 Jun.2019 2 Palimpses Johann de Lange 5-6 Nov. 2017